product-image

Bài 344: Phương thức toString() trong java

Nếu bạn muốn đại diện bất kỳ đối tượng nào dưới dạng chuỗi. Bạn có thể sử dụng phương thức toString().
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 345: StringTokenizer trong java

Lớp java.util.StringTokenizer cho phép bạn phân tách một chuỗi thành các phần tử token của nó.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 346: Phương thức charAt() trong Java String

Phương thức charAt() trả về giá trị Char của chuỗi tại vị trí có chỉ số index được chỉ định được chỉ định. Index bắt đầu từ 0.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 347: Phương thức compareTo() trong Java String

Phương thức compareTo() so sánh các chuỗi cho trước với chuỗi hiện tại theo thứ tự từ điển. Nó trả về số dương, số âm hoặc 0.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 348: Phương thức concat() trong Java String

Phương thức concat() nối thêm chuỗi được chỉ định vào cuối chuỗi đã cho.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 349: Phương thức contains() trong Java String

Phương thức contains() tìm kiếm chuỗi ký tự trong chuỗi này. Nó trả về true nếu chuỗi các giá trị char được tìm thấy trong chuỗi này, nếu không trả về false.
Xem Chi Tiết...
 new8