product-image

Bài 261: Connection trong java

Một Connection trong java là phiên làm việc giữa ứng dụng java và cơ sở dữ liệu. Đối tượng Connection được sử dụng để tạo Statement, PreparedStatement, và DatabaseMetaData. Giao diện Connection cung cấp nhiều phương thức quản lý transaction như commit(), rollback(), ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 262: Statement trong java

Statement interface trong java cung cấp các phương thức để thực thi các câu lệnh truy vấn với cơ sở dữ liệu SQL. Statement interface là một nhà máy của ResultSet, tức là nó cung cấp phương thức để tạo ra đối tượng ResultSet.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 263: ResultSet trong java

Đối tượng của ResultSet duy trì một con trỏ trỏ đến một hàng của một bảng. Ban đầu, con trỏ trỏ đến hàng đầu tiên.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 264: PreparedStatement trong java

Giao diện PreparedStatement trong java là một sub-interface của Statement. Nó được sử dụng để thực hiện truy vấn tham số.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 265: ResultSetMetaData trong java

Giao diện ResultSetMetaData trong java được sử dụng để lấy ra các metadata từ đối tượng ResultSet.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 266: DatabaseMetaData trong java

Giao diện DatabaseMetaData trong java cung cấp các phương thức để lấy metadata của cơ sở dữ liệu như tên sản phẩm cơ sở dữ liệu, phiên bản sản phẩm cơ sở dữ liệu, tên driver, tên của tổng số bảng, tên của tổng số các view, ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 267: Java Conversion - Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong java

Java Conversion hay chuyển đối kiểu dữ liệu trong java. Ngoài việc ép kiểu trong java - chuyển đối kiểu dữ liệu từ kiểu số ngày sang kiểu số khác (ví dụ như từ double thành int).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 268: Chuyển đổi String thành int trong java

Việc chuyển đổi String thành int trong java thường được sử dụng nếu chúng ta phải thực hiện các phép toán trên chuỗi có chứa số. Bất cứ khi nào chúng ta lấy dữ liệu từ textfield hoặc textarea
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 269: Chuyển đổi int thành String trong java

Việc chuyển đổi int thành String trong java thường được sử dụng nếu chúng ta phải hiển thị số trong textfield vì mọi thứ được hiển thị dưới dạng một chuỗi trong form.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 270: Chuyển đổi String thành long trong java

Việc chuyển đổi String thành long trong java thường được sử dụng nếu chúng ta phải thực hiện các phép toán trên chuỗi có chứa số long. Bất cứ khi nào chúng ta lấy dữ liệu từ textfield hoặc textarea, dữ liệu nhập vào sẽ nhận được như một chuỗi.
Xem Chi Tiết...
 new8