Bài 349: Phương thức contains() trong Java String

Ngày đăng: 1/7/2023 1:46:37 PM

Phương thức contains trong Java String

Phương thức contains() tìm kiếm chuỗi ký tự trong chuỗi này. Nó trả về true nếu chuỗi các giá trị char được tìm thấy trong chuỗi này, nếu không trả về false.

Cú pháp:

1     

public boolean contains(CharSequence sequence) 

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8     

public class ContainsExample {

 public static void main(String args[]) {

  String name = "what do you know about me";

  System.out.println(name.contains("do you know"));

  System.out.println(name.contains("about"));

  System.out.println(name.contains("hello"));

 }

}

Output:

 true
 true
 false

Nguồn tin: viettuts.vn