Bài 348: Phương thức concat() trong Java String

Ngày đăng: 1/7/2023 1:45:04 PM

Phương thức concat trong Java String

Phương thức concat() nối thêm chuỗi được chỉ định vào cuối chuỗi đã cho.

Cú pháp:

1    

public String concat(String anotherString)

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9    

public class ConcatExample {

 public static void main(String args[]) {

  String s1 = "java string";

  s1.concat("is immutable");

  System.out.println(s1);

  s1 = s1.concat(" is immutable so assign it explicitly");

  System.out.println(s1);

 }

}

Output:

 java string
 java string is immutable so assign it explicitly

Nguồn tin: viettuts.vn