product-image

Bài 251: Date và time trong java

Các gói java.time, java.util, java.sql và java.text chứa các lớp xử lý date và time trong java. Dưới đây là những lớp quan trong hay và hay được sử dụng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 252: java.util.Date trong java

Lớp java.util.Date trong java biểu diễn ngày và giờ (date và time). Nó cung cấp các Constructor và phương thức để xử lý date và time trong java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 253: java.sql.Date trong java

Lớp java.sql.Date trong java chỉ biểu diễn ngày (date). Nó kế thừa lớp java.util.Date. Trường hợp java.sql.Date được sử dụng chủ yếu trong JDBC vì nó thể hiện ngày tháng có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 254: Calendar trong java

Lớp Calendar trong java là một lớp trừu tượng (abstract) cung cấp phương thức chuyển đổi ngày giữa một thời điểm cụ thể theo thời gian và một tập hợp các trường của calendar như MONTH, YEAR, HOUR, ... Nó kế thừa lớp Object và implements giao diện Comparable.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 255: TimeZone trong java

Lớp TimeZone trong java được sử dụng để biểu diễn múi giờ. TimeZone là một lớp trừu tượng (abstract) kế thừa lớp Object và implements các giao diện Serializable, Cloneable.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 256: DateFormat trong java

Có hai lớp để định dạng ngày trong java: DateFormat và SimpleDateFormat.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 257: SimpleDateFormat trong java

Có hai lớp để định dạng ngày trong java: DateFormat và SimpleDateFormat. Lớp java.text.SimpleDateFormat trong java cung cấp các phương thức để định dạng và phân tích ngày tháng và thời gian trong java. SimpleDateFormat kế thừa lớp java.text.DateFormat.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 258: Java JDBC là gì

Java JDBC là một java API được sử dụng để kết nối và thực hiện truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng trình điều khiển jdbc để kết nối với cơ sở dữ liệu.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 259: Kết nối Java với MySQL

Để kết nối Java với MySQL bằng JDBC, giả sử bạn đã tạo bảng trong MySQL, bạn cần làm theo 4 bước sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 260: Kết nối Java với SQL Server

Để kết nối Java với SQL Server bằng JDBC, giả sử bạn đã tạo bảng trong SQL Server, bạn cần làm theo 4 bước sau:
Xem Chi Tiết...
 new8