product-image

Bài 334: Immutable String trong java

Trong java đối tượng string là bất biến(immutable). Bất biến có nghĩa là không thể thay đổi.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 335: So sánh chuỗi trong java

Chúng ta có thể so sánh chuỗi trong java trên cơ sở nội dung và tham chiếu của nó
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 336: Nối chuỗi trong java

Trong java, việc nối chuỗi để tạo thành một chuỗi mới là sự kết hợp của nhiều chuỗi. Có 2 cách để nối chuỗi trong java
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 337: Substring trong java

Một phần của chuỗi được gọi là chuỗi con(substring). Nói cách khác, chuỗi con là một tập hợp con của một chuỗi khác.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 338: Các phương thức của lớp String trong Java

Lớp java.lang.String cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý chuỗi. Các phương thức này giúp chúng ta thực hiện nhiều thao tác như cắt, ghép, chuyển đổi, so sánh, thay thế các chuỗi, ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 339: Lớp StringBuffer trong java

Trong java, lớp StringBuffer được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). Lớp StringBuffer trong java tương tự như lớp String ngoại trừ nó có thể thay đổi.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 340: Lớp StringBuilder trong java

Trong java, lớp StringBuilder được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). Lớp StringBuilder trong java tương tự như lớp StringBuilder ngoại trừ nó không đồng bộ(non-synchronized).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 341: Sự khác nhau giữa String và StringBuffer trong java

Sự khác nhau giữa String và StringBuffer trong java được thể hiện trong bảng sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 342: Sự khác nhau giữa StringBuffer và StringBuilder trong java

Sự khác nhau giữa StringBuffer và StringBuilder trong java được thể hiện trong bảng sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 343: Cách tạo lớp Immutable trong java

Có một vài lớp bất biến như String, Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, ... Hay tất cả những lớp bao bọc và lớp String là bất biến(immutable). Chúng ta có thể tạo ra lớp bất biến bằng cách khai báo class là final và thành viên dữ liệu của nó cũng là final như ví dụ dưới đây:
Xem Chi Tiết...
 new8