Bài 347: Phương thức compareTo() trong Java String

Ngày đăng: 1/7/2023 1:42:08 PM

Phương thức compareTo trong Java String

Phương thức compareTo() so sánh các chuỗi cho trước với chuỗi hiện tại theo thứ tự từ điển. Nó trả về số dương, số âm hoặc 0.

Nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai, nó sẽ trả về số dương (chênh lệch giá trị ký tự). Nếu chuỗi đầu tiên nhỏ hơn chuỗi thứ hai, nó sẽ trả về số âm và nếu chuỗi đầu tiên là bằng chuỗi thứ hai, nó trả về 0.

Cú pháp:

1      

public int compareTo(String anotherString) 

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10     

11

public class LastIndexOfExample {

 public static void main(String args[]) {

  String s1 = "hello";

  String s2 = "hello";

  String s3 = "meklo";

  String s4 = "hemlo";

  System.out.println(s1.compareTo(s2));

  System.out.println(s1.compareTo(s3));

  System.out.println(s1.compareTo(s4));

 }

}

Output:

 0
 -5
 -1

Nguồn tin: viettuts.vn