Bài 346: Phương thức charAt() trong Java String

Ngày đăng: 1/7/2023 1:40:47 PM

Phương thức charAt trong Java String

Phương thức charAt() trả về giá trị Char của chuỗi tại vị trí có chỉ số index được chỉ định được chỉ định. Index bắt đầu từ 0.

Cú pháp:

1   

public char charAt(int index)

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7   

public class CharAtExample {

 public static void main(String args[]) {

  String name = "hello java";

  char ch = name.charAt(4);

  System.out.println(ch);

 }

}

Output:

 o

Nguồn tin: viettuts.vn