product-image

Bài 1: CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

Khái niệm về CSS, các cách nhúng mã CSS vào trang web HTML như viết CSS trực tiếp trong văn bản HTML với thẻ , chèn CSS vào phần tử HTM với thuộc tính style, viết CSS trong một file riêng biệt sau đó liên kết CSS với HTM bằng thẻ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 2: Cú pháp CSS cơ bản

Cú pháp viết code CSS, khai báo thuộc tính và thiết lập giá trị cho thuộc tính CSS, viết ghi chú (comment) trong CSS
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 3: Selector chọn phần tử trong CSS

Tìm hiểu về Selector CSS, chọn phần tử HTML chịu tác dụng của code CSS. Các selector như chọn theo ID, chọn theo Class, chọn theo thẻ phần tử, chọn phần tử con trong DOM HTML
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 4: Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Sử dụng thuộc tính color thiết lập màu chữ cho phần tử HTML bằng css, màu chữ css với các giá trị màu theo tên, theo giá trị hex (mã màu hex css) và trộn màu RGB
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 5: Thuộc tính font-family CSS

Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML, phân biệt các nhóm font chữ generic như Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 6: Thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant

Định dạng thiết lập cỡ chỡ với font-size, kiểu chữ thẳng nghiêng với thuộc tính font-style, chữ in đậm nhạt với font-weight và phát sinh chữ small-caps với thuộc tính font-variant trong CSS
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 7: Thuộc tính text-transform trong CSS

Sử dụng text-transform để chuyển đổi chữ in thường sang chũ in hoa và ngược lại trong CSS. Có thể đổi các chữ đầu tiên của từ là in hoa, hoặc bất kỳ chữ nào cũng in hoa.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 8: Đổ bóng text-shadow trong CSS

Sử dụng thuộc tính text-shadow để tạo ra các bóng đổ cho chữ bằng CSS, công cụ tạo bóng đổ online, một số ví dụ về shadow CSS
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 9: Thuộc tính text decoration và text-indent CSS

Sử dụng text-decoration CSS để gạch chân, gạch ngang giữa dòng, tìm hiểu thuộc tính riêng lẻ text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style áp dụng trong HTML CSS. Cách tạo thụt đầu dòng với thuộc tính text-indent
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 10: Căn lề text-align và vertical-align trong CSS

Sử dụng thuộc tính text-align trong CSS để căn lề trái các phần tử HTML, căn lề phải và căn lề giữa. Thuộc tính vertical-align để căn theo chiều đứng, căn trên và dưới.
Xem Chi Tiết...
 new8