product-image

Bài 1: Giới thiệu C# và viết chương trình CS đầu tiên

Giới thiệu C# và cấu trúc .NET Framework, cài đặt .NET Core SDK, VSC và viết chương trình CS (C# CSharp) đầu tiên chạy đa nền tảng Windows, macOS, Linux, hàm Main trong C# và viết các comment - ghi chú - xml document
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 2: Biến hằng số kiểu dữ liệu và nhập xuất dữ liệu C# .NET Core

Tìm hiểu về biến - hằng số, cách khai báo và khởi tạo biến cùng các kiểu dữ liệu cơ bản trong C#, khai báo biến kiểu ngầm định var, tiến hành nhập xuất dữ liệu với Console
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 3: Top-level statement trong lập trình C# .NET 6

Tìm hiểu Top-level statement, loại bỏ hàm Main trong trong C#10 (.NET6), tìm hiểu với template mới phát sinh khung ứng dụng với lệnh dotnet, cách dịch chuyển code ASP.NET cũ sang top-level mới.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 4: Các toán tử tính toán số học trong C# toán tử gán và tăng giảm

(C#) Khái niệm về toán tử, các loại toán tử số học như + - / *, thứ tự ưu tiên toán tự trong biểu thức, các loại toán tử gán và toán tử tăng giảm
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 5: Toán tử so sánh logic và các câu lệnh if switch trong C# .NET

Các toán tử so sánh như so sánh bằng, so sánh lớn hơn .. cùng các phép toán logic và, hoặc hay phủ định, áp dụng viết câu lệnh điều kiện if else hay câu lệnh rẽ nhiều nhánh switch case trong lập trình C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 6: Vòng lặp trong trong C# for do while và câu lệnh break continue

Tạo các vòng lặp for, while, do while trong C# và sử dụng câu lệnh .điều hướng vòng lặp continue, break
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 7: Mảng trong lập trình C Sharp

Sử dụng mảng trong C#, khai báo mảng một chiều và nhiều chiều, duyệt qua các phần tử của mảng bằng lặp for hoặc foreach, các thuộc tính - phương thức của đối tượng mảng, mảng jagged
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 8: Phương thức trong lập trình C# cơ bản

Khai báo và sử dụng các loại phương thức trong C#, cách sử dụng tham số - truyền tham số bằng tên, tham chiếu và tham trị, phương thức đệ quy
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 9: Code C# chuyển số thành chữ

Chia sẽ mã nguồn C# có chức năng chuyển đổi số nhập vào thành chữ, dễ sử dụng cho các ứng dụng tạo hóa đơn, chứng từ để đổi số tiền ra văn bản chữ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 10: Sử dụng lớp thuộc tính trong C# tạo và sử dụng đối tượng lớp

Tìm hiểu khái niệm về lớp trong lập trình hướng đối tượng C#, khai báo lớp, tạo một đối tượng lớp, gọi các phương thức của lớp, truy cập dữ liệu, thuộc tính của lớp và tìm hiểu tính đóng gói, tính đa hình của lập trình hướng đối tượng, hàm khởi tạo lớp
Xem Chi Tiết...
 new8