product-image

Bài 1: Khái quát về HTML

Giới thiệu về HTML cơ bản, khái niệm ngôn ngữ HTML là gì, các thẻ đầu tiên như thẻ , thẻ , thẻ và thẻ , tạo cấu trúc trang HTML cơ bản, soạn thảo HTML với Visual Studio Code (VSC).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 2: Chú thích trong HTML

Viết chú thích trong văn bản HTML, các comment không hiện thị mà là các ghi chú giúp đọc lại code HTML dễ dàng hơn
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 3: Phần tử HTML và các thuộc tính

Tìm hiếu cú pháp viết một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử HTML
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 4: Các thẻ heading <h1> - <h6> của HTML

Tạo tiêu đề, đề mục tài liệu trong cấu trúc trang web HTML với các thẻ heading h1 đến h6. Thẻ H1 tạo đề mục toàn trang, sử dụng một lần
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 5: Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Thẻ p tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), còn thẻ br ngắt xuống dòng một đoạn text (chữ), thẻ HTML br là một thẻ rỗng, không cần đóng thẻ.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 6: Vấn đề các khoảng trắng whitespace trong HTML

Tìm hiểu về các ký tự khoảng trắng như space (spacebar), ký tự xuống dòng, ký tự tab ảnh khi viết HTML, cách trình duyệt render các khoảng trắng khi hiện thị trang web
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 7: Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân trong HTML với các thẻ b, big, i, em, small, strong, sub, sup, ins, del
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 8: Sử dụng thẻ <hr>

Thẻ hr dùng để kẻ một đường ngang trong trang web, phân cách giữa các đoạn văn, các nhóm nội dung để dễ dọc
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 9: Các thuộc tính chung toàn cục của phần tử HTML

Sử dụng các thuộc tính global, có thể áp dụng cho mọi phần tử HTML như các thuộc tính: class, style, id, data-*, title, hidden, draggable
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 10: Thẻ <img> chèn ảnh vảo HTML

Để nhúng hình ảnh vào HTML sử dụng thẻ img, với thuộc tính src là đường dẫn ảnh, alt là dòng text thay thế, xác định chiều rộng và chiều cao ảnh bằng thuộc tính width và height
Xem Chi Tiết...
 new8