Bài 99: Toolkit trong Java AWT

Ngày đăng: 1/2/2023 4:25:57 PM

Khai báo lớp AWT Toolkit

1      

public abstract class Toolkit extends Object


Ví dụ Toolkit trong Java AWT - lấy độ phân giải màn hình

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15     

package vn.viettuts.awt;

 

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Toolkit;

 

public class ToolkitExample1 {

    public static void main(String[] args) {

        Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit();

        System.out.println("Độ phân giải màn hình = "

                + t.getScreenResolution());

        Dimension d = t.getScreenSize();

        System.out.println("Width = " + d.width);

        System.out.println("Height = " + d.height);

    }

}

Kết quả:

 Độ phân giải màn hình = 96
 Width = 1366
 Height = 768
 

Ví dụ Toolkit trong Java AWT - gọi tiếng beep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22    

23

24

package vn.viettuts.awt;

 

import java.awt.Button;

import java.awt.Frame;

import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

 

public class ToolkitExample2 {

    public static void main(String[] args) {

        Frame frame = new Frame("Ví dụ Toolkit trong Java AWT");

        Button button = new Button("beep");

        button.setBounds(50, 100, 60, 30);

        frame.add(button);

        frame.setSize(400, 300);

        frame.setLayout(null);

        frame.setVisible(true);

        button.addActionListener(new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                Toolkit.getDefaultToolkit().beep();

            }

        });

    }

}

Kết quả:

Ví dụ Toolkit trong Java AWT


Ví dụ Toolkit trong Java AWT - thay đổi biểu tượng icon trên thanh tiêu đề

1      

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

package vn.viettuts.awt;

 

import java.awt.Frame;

import java.awt.Image;

import java.awt.Toolkit;

 

public class ToolkitExample3 {

    public ToolkitExample3() {

        Frame frame = new Frame();

        Image icon = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("D:\icon.png");

        frame.setIconImage(icon);

        frame.setLayout(null);

        frame.setSize(400, 400);

        frame.setVisible(true);

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        new ToolkitExample3();

    }

}

Kết quả:

Ví dụ Toolkit trong Java AWT

Nguồn tin: viettuts