Bài 3: Toán tử trong Javascript

Ngày đăng: 1/5/2023 2:17:15 PM

1, Toán tử.

Toán tử gán.

-Toán tử gán thực ra là các bạn đã dùng qua ở bài trước rồi nhưng các bạn chưa biết tên gọi của nó thôi. Trong Javascript để gán giá trị cho biến hoặc hằng,.. chúng ta sử dụng dấu =

Cú pháp:

var bien = giatri;

VD:

 var a = 1996

Chạy Code

Toán tử số học

-Toán tử số học thực ra là các dạng tính toán như cộng, trừ, nhân, chia ,... mà các bạn đã được học từ bé và đây là danh sách các toán tử số học trong javascript hỗ trợ.

Cộng

-Phép cộng sẽ cộng 2 con số lại nếu nó là số, và sẽ nối chuỗi lại nếu là chuỗi.

VD:

var a = 6;
var b = 5;
var c = 'vu thanh ';
var d ='tai';
document.write(a + b); // 11
document.write('<br/>'); // xuống dòng cho dễ đọc
document.write(c + d); // vu thanh tai

Chạy Code

Trừ

-Phép trừ chỉ dùng được với số

VD:

var a = 6;

var b = 5;

document.write(a - b); // 1

Chạy Code

Nhân

-Phép nhân cũng chỉ dùng được với số.

VD:

var a = 6;

var b = 5;

document.write(a * b); // 30

Chạy Code

Chia

-Phép chia dùng được với số.

VD:

 var a = 10;
 var b = 5;
 document.write(a / b); // 2
 

Chạy Code

Chia lấy dư

-Phép chia này sẽ lấy phần dư của phép chia

VD:

var a = 6;

var b = 5;

document.write(a % b); // 1

Xem Kết Quả

2, Toán Tử Kết Hợp

-Toán tử kết hợp  thực ra là một cách rút gọn của các toán tử số học.

#

Ví dụ

Chú thích

++

a++

Bằng a = a+1;

--

a--

Bằng a = a-1;

*=

a*=b

Bằng a = a*b;

/=

a/=b

Bằng a = a/b;

+=

a+=b

Bằng a = a+b;

-=

a-=b

Bằng a = a-b;

%=

a%=b

Bằng a = a%/b;

3,Toán Tử Quan Hệ

-Đây là một dạng toán tử sẽ phải sử dụng rất nhiều trong khi lập trình, mà theo như bên toán học thì đây là toán so sánh. Kết quả trả về của toán tử này sẽ là kiểu boolean (TRUE FALSE).

Toán tử

Chú Thích

>

Lớn hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<

Nhỏ hơn

<=

Nhở hơn hoặc bằng

==

Bằng 

!=

Khác (Không bằng)

-Chú ý: Các toán tử có từ 2 ký tự trở lên như <=,>= phải viết liền không được chứa khoảng trắng ở giữa.

4, Toán tử logic.

-Đây là một dạng toán tử kết hợp giữa hai hoặc nhiều giá trị boolean hay nói cách khác là kết hợp của hai hay nhiều toán tử quan hệ lại và nó cũng trả về dữ liệu dạng True False.

Bảng Logic

# Chú Thích Ví Dụ

Kết Qủa

 &&

 Trả về true nếu cả hai vế là true

True&&True

True

 ||

Trả về true nếu một trong hai vế là true

True||False

True

!

Trả về true nếu phủ định của nó là true

!False

True

 5, Lời kết.

-Phần hôm nay chúng ta dùng ở đây thôi, các bạn cố gắng ôn tập nhiều về phần này nhé, Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh rẽ nhánh trong javascript.

Nguồn tin: toidicode.com