Bài 42: Thuộc tính word-wrap CSS3

Ngày đăng: 1/5/2023 8:58:23 AM

Thuộc tính word-wrap

Thuộc tính word-wrap cho phép các dòng chữ dài có thể được ngắt và xếp xuống dòng tiếp theo. Nó nhận hai giá trị normal và break-word

Cú pháp:

 word-wrap: normal | break-word;

Ví dụ sau là word-wrap: normal;

 <style>
   .normal-wr {
     width: 200px;
     height: 100px;
     border: 1px solid #000000;
     word-wrap: normal;
   }
 </style>
 
 <p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: 
   thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Giờ chuyển ví dụ trên với thuộc tính word-wrap: break-word;

 <style>
   .normal-wr {
     width: 200px;
     height: 100px;
     border: 1px solid #000000;
     word-wrap: normal;
   }
 </style>
 
 <p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: 
   thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Khi sử dụng word-wrap: break-word, trình duyệt sẽ ngắt từ dài quá sao cho vừa phần tử chứa.

Nguồn tin: Xuanthulab