Bài 7: Thuộc tính text-transform trong CSS

Ngày đăng: 1/4/2023 2:49:23 PM

Thuộc tính text-transform trong css - cỡ chữ

Thuộc tính CSS text-transform để chuyển đổi chữ in thường thành in hoa hoặc ngược lại. Thuộc tính này nhận các giá trị, trong cú pháp sau:

text-transform: none | capitalize | uppercase | lowercase | full-width;
  • none : Tắt các tác dụng chuyển đổi
  • capitalize : Mỗi chữ đầu tiên của từ được chuyển thành in hoa
  • uppercase : Tất cả các chữ chuyển thành in hoa
  • lowercase : Tất cả các chữ chuyển thành in thường

Ví dụ có sử dụng text-transform

Kết quả: (biên tập code trên để xem thay đổi)

Đoạn Văn Kiểm Tra Capitalize

ĐOẠN VĂN KIỂM TRA UPPERCASE

đoạn văn kiểm tra lowercase

text-transform: none

Nguồn tin: Xuanthulab