Bài 9: Thuộc tính text decoration và text-indent CSS

Ngày đăng: 1/4/2023 3:00:45 PM

Thuộc tính text-decoration định dạng trang trí phần tử HTML

Thuộc tính text-decoration trong CSS đưa thêm các định dạng trang trí cho chữ (các dòng kẻ qua chữ, gạch chân css), thực chất text-decoration trong css nó là dạng viết tổng hợp cho ba thuộc tính CSS riêng lẻ là:

Bằng cách dùng text-decoration bạn có thể viết gộp ba thuộc tính trên cùng một dòng, với cú pháp dạng:

text-decoration: line color style;

Trong đó bạn có thể không cần chỉ ra cả ba tham số, ví dụ thiếu style, thiếu color ..., thành phần thiếu sẽ sử dụng thiết lập mặc định của trình duyệt.

Ví dụ 1: trang trí bằng text-decoration yêu cầu gạch chân dòng chữ, màu đường gạch chân là đỏ (red), kiểu đường lượn sóng.

<style>
  .vidu1 {
    text-decoration: underline red wavy;
  }
</style>

<p class="vidu1">Kết quả ví dụ 1</p>

Ví dụ 2: Trang trí kẻ qua giữa dòng chữ, kiểu đường kẻ và màu để mặc định => chỉ cần tham số line

<style>
  .vidu2 {
    text-decoration: line-through;
  }
</style>
<p class="vidu2">Kết quả ví dụ 2</p>

Ví dụ 3: Một số trường hợp hay dùng với text-decoration

<style>
  p.none {
    text-decoration: none;
  }
  p.inherit {
    text-decoration: inherit;
  }
  p.overline {
    text-decoration: overline;
  }
  p.underline {
    text-decoration: underline;
  }
  p.line-through {
    text-decoration: line-through;
  }
</style>

<p class="none">Hủy text-decoration (none).</p>
<p class="inherit">Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.</p>
<p class="overline">Gạch trên.</p>
<p class="underline">Gạch dưới.</p>
<p class="line-through">Gạch giữa.</p>

Hủy text-decoration (none).

Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.

Gạch trên.

Kết quả

Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị lại với nhau để có nhiều hiệu ứng trang trí trong một dòng CSS. Ví dụ: text-decoration: line-through underline; vừa gạch chân vừa gạch giữa

Thụt đầu dòng text-indent

Thuộc tính text-indent trong CSS chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.

<style>
p.indent {
  text-indent: 100px;
}
</style>

<p class="indent">Thuộc tính <strong>text-indent</strong> chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. 
Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.</p>

Kết quả

Thuộc tính text-indent chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.

Nguồn tin: Xuanthulab