Bài 5: Thiết lập Path cho java

Ngày đăng: 12/30/2022 2:37:29 PM

ạo biến JAVA_HOME

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> Click 'New' trong System Variables

Cài đặt môi trường java

Nhập: Variable name = "JAVA_HOME" và Variable value = [java-path]

Ví dụ

Cài đặt môi trường java

Click: OK -> OK -> OK


 

Thiết lập path tạm thời cho java trong Windows

Để thiết lập path tạm thời, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Mở cmd.
  • Copy đường dẫn thư mục jdk/bin.
  • Gõ lệnh: path=%path%;[copied_path].

Ví dụ:

Thiết lập path cho java


Thiết lập path dài hạn cho java trong Windows

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> edit biến Path trong System Variables -> thêm [java-path]bin vào biến Path -> OK -> OK -> OK

Ví dụ

Edit biến path trong System Variables

Thiết lập path cho java

Nhập giá trị sau vào cuối biến path:

Thiết lập path cho java

Click button OK -> OK -> OK.


 

Thiết lập path cho java trên Linux

Thiết lập path cho java trên Linux gần giống với thiết lập path cho java trên Windows. Trên Linux các bạn sử dụng export tool thay vì set. Ví dụ:

1   

export PATH=$PATH:/home/jdk1.8_05/bin/

Trong ví dụ trên JDK được cài trong thư mục /root/home.

Nguồn tin: viettuts