Bài 78: Từ khóa throws trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 2:57:48 PM

Từ khóa throws trong java

Từ khóa throws trong java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ. Nó thể hiện thông tin cho lập trình viên rằng có thể xảy ra một ngoại lệ, vì vậy nó là tốt hơn cho các lập trình viên để cung cấp các mã xử lý ngoại lệ để duy trì luồng bình thường của chương trình.

Exception Handling chủ yếu được sử dụng để xử lý ngoại lệ checked. Nếu xảy ra bất kỳ ngoại lệ unchecked như NullPointerException, đó là lỗi của lập trình viên mà anh ta không thực hiện kiểm tra trước khi code được sử dụng.

Cú pháp của throws trong java

1

2

3    

return_type method_name() throws exception_class_name { 

    / /method code

}

Ngoại lệ nào nên được khai báo

Chỉ ngoại lệ checked, bởi vì:

  • Ngoại lệ unchecked: nằm trong sự kiểm soát của bạn.
  • error: nằm ngoài sự kiểm soát của bạn, ví dụ bạn sẽ không thể làm được bất kì điều gì khi các lỗi VirtualMachineError hoặc StackOverflowError xảy ra.

 

Lợi ích của từ khóa throws trong java

  • Ngoại lệ checked có thể được ném ra ngoài và được xử lý ở một hàm khác.
  • Cung cấp thông tin cho caller của phương thức về các ngoại lệ.

Ví dụ về từ khóa throws trong java

Duới đây là ví dụ về mệnh đề throws trong java mô tả rằng ngoại lệ checked có thể được truyền ra bằng từ khóa throws.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25    

import java.io.IOException;

 

public class TestThrows1 {

    void m() throws IOException {

        throw new IOException("Loi thiet bi");// checked exception

    }

 

    void n() throws IOException {

        m();

    }

 

    void p() {

        try {

            n();

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("ngoai le duoc xu ly");

        }

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        TestThrows1 obj = new TestThrows1();

        obj.p();

        System.out.println("luong binh thuong...");

    }

}

Output:

 ngoai le duoc xu ly
 luong binh thuong...
 

Quy tắc: Nếu bạn đang gọi một phương thức khai báo throws một ngoại lệ, bạn phải bắt hoặc throws ngoại lệ đó.

Có hai trường hợp:

  • TH1: Bạn đã bắt ngoại lệ, tức là xử lý ngoại lệ bằng cách sử dụng try/catch.
  • TH2: Bạn khai báo ném ngoại lệ, tức là sử dụng từ khóa throws với phương thức.

 

TH1: xử lý ngoại lệ với try/catch

Trong trường hợp bạn xử lý ngoại lệ, code sẽ được thực thi tốt cho dù ngoại lệ có xuất hiện trong chương trình hay không.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20    

import java.io.IOException;

 

class M {

    void method() throws IOException {

        throw new IOException("Loi thiet bi");

    }

}

 

public class TestThrows2 {

    public static void main(String args[]) {

        try {

            M m = new M();

            m.method();

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("Ngoai le duoc xu ly");

        }

 

        System.out.println("Luong binh thuong...");

    }

}

Output:

 Ngoai le duoc xu ly
 Luong binh thuong...
 

TH2: Khai báo throws ngoại lệ

A) Ngoại lệ không xảy ra

  • A) Trong trường hợp bạn khai báo throws ngoại lệ, nếu ngoại lệ không xảy ra, code sẽ được thực hiện tốt.
  • B) Trong trường hợp bạn khai báo throws ngoại lệ, nếu ngoại lệ xảy ra, một ngoại lệ sẽ được ném ra tại runtime vì throws nên không xử lý ngoại đó.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15    

import java.io.IOException;

 

class M {

    void method() throws IOException {

        System.out.println("Thiet bi dang hoat dong tot");

    }

}

 

public class TestThrows2 {

    public static void main(String args[]) throws IOException {

        M m = new M();

        m.method();

        System.out.println("Luong binh thuong...");

    }

}

Output:

 Thiet bi dang hoat dong tot
 Luong binh thuong...
 

Ngoại lệ xảy ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15    

import java.io.IOException;

 

class M {

    void method() throws IOException {

        throw new IOException("Thiet bi");

    }

}

 

public class TestThrows2 {

    public static void main(String args[]) throws IOException {

        M m = new M();

        m.method();

        System.out.println("Luong binh thuong...");

    }

}

Output:

 Exception in thread "main" java.io.IOException: Thiet bi

Nguồn tin: viettuts