Bài 77: Từ khóa throw trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 2:53:39 PM

Từ khóa throw trong java

Từ khoá throw trong java được sử dụng để ném ra một ngoại lệ cụ thể.

Chúng ta có thể ném một trong hai ngoại lệ checked hoặc unchecked trong java bằng từ khóa throw. Từ khóa throw chủ yếu được sử dụng để ném ngoại lệ tùy chỉnh (ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa). Chúng ta sẽ học ngoại lệ tùy chỉnh trong bài sau.

Cú pháp từ khóa throw:

1   

throw exception;

Ví dụ về throw IOException.

1   

throw new IOException("File không tồn tại");


Ví dụ về từ khóa throw trong java

Ví dụ 1: throw ra ngoại lệ nhưng không xử lý

Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra phương thức validate() với tham số truyền vào là giá trị integer. Nếu tuổi dưới 18, chúng ta ném ra ngoại lệ ArithmeticException nếu không in ra một thông báo "welcome".

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11    

12

13

public class TestThrow1 {

    static void validate(int age) {

        if (age < 18)

            throw new ArithmeticException("not valid");

        else

            System.out.println("welcome");

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        validate(13);

        System.out.println("rest of the code...");

    }

}

Output:

 Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: not valid
 

Ví dụ 1: throw ra ngoại lệ nhưng có xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14     

15

16

17

public class TestThrow2 {

    static void validate(int age) {

        try {

            if (age < 18)

                throw new ArithmeticException("not valid");

            else

                System.out.println("welcome");

        } catch (ArithmeticException ex) {

            System.out.println(ex.getMessage());

        }

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        validate(13);

        System.out.println("rest of the code...");

    }

}

Output:

 not valid
 rest of the code...

Nguồn tin: viettuts