Bài 27: Tạo progress bar trong HTML5

Ngày đăng: 1/5/2023 1:19:48 PM

Tạo progress bar trong HTML5

Thẻ <progress> cung cấp khả năng tạo ra một thanh biểu diễn tiến trình xử lý (progress bar), nó có thể sử dụng bất kỳ chỗ nào trong body

<progress> có hai thuộc tính:
value: chỉ ra giá trị đã hoàn thành
max: giá trị lớn nhất của progress bar
min: giá trị nhỏ nhất

Ví dụ về progess bar

 Thực hiện: <progress min="0" max="100" value="35">
 </progress>

Kết quả

Thực hiện

Nguồn tin:  Xuanthulab