Bài 21: Tính đóng gói trong java

Ngày đăng: 12/30/2022 4:18:37 PM

Lợi ích của đóng gói trong java

Bạn có thể tạo lớp read-only hoặc write-only bằng việc cài đặt phương thức setter hoặc getter.

Bạn có thể kiểm soát đối với dữ liệu. Giả sử bạn muốn đặt giá trị của id chỉ lớn hơn 100 bạn có thể viết logic bên trong lớp setter.


Ví dụ về đóng gói trong java

Hãy xem ví dụ sau về đóng gói trong java với một lớp chỉ có một trường và các phướng thức setter và getter của nó.

File: Student.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11   

public class Student {

    private String name;

 

    public String getName() {

        return name;

    }

 

    public void setName(String name) {

        this.name = name;

    }

}

File: Test.java

1

2    

3

4

5

6

7

class Test {

    public static void main(String[] args) {

        Student s = new Student();

        s.setName("Hai");

        System.out.println(s.getName());

    }

}

Kết quả:

 Hai

Nguồn tin: viettuts