Bài 79: Sự khác nhau giữa throw và throws trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 3:01:18 PM

Có một vài sự khác nhau giữa từ khóa throw và throws trong java được mô tả trong bảng dưới đây.

No.

throw

throws

1)

Từ khóa throw trong java được sử dụng để ném ra một ngoại lệ rõ ràng.

Từ khóa throws trong java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ.

2)

Ngoại lệ checked không được truyền ra nếu chỉ sử dụng từ khóa throw.

Ngoại lệ checked được truyền ra ngay cả khi chỉ sử dụng từ khóa throws.

3)

Sau throw là một instance.

Sau throws là một hoặc nhiều class.

4)

Throw được sử dụng trong phương thức.

Throws được khai báo ngay sau dấu đóng ngoặc đơn của phương thức.

5)

Bạn không thể throw nhiều exceptions.

Bạn có thể khai báo nhiều exceptions, Ví dụ:
public void method()throws IOException,SQLException.

Ví dụ về throw trong java

1

2

3

4

5

6    

void m() {

    int n;

    if (n < 0) {

        throw new ArithmeticException("sorry");

    }

Ví dụ về throws trong java

1

2

3    

void m()throws ArithmeticException { 

    //method code 

Ví dụ về throw và throws trong java

1    

2

3

void m() throws ArithmeticException { 

    throw new ArithmeticException("sorry"); 

Nguồn tin: viettuts