Bài 96: PopupMenu trong Java AWT

Ngày đăng: 1/2/2023 4:15:44 PM

Khai báo lớp PopupMenu

1       

public class PopupMenu extends Menu implements MenuContainer, Accessible


Ví dụ PopupMenu trong Java AWT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25     

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

package vn.viettuts.awt;

 

import java.awt.Frame;

import java.awt.MenuItem;

import java.awt.PopupMenu;

import java.awt.event.MouseAdapter;

import java.awt.event.MouseEvent;

 

public class PopupMenuExample {

 

    public PopupMenuExample() {

        final Frame frame = new Frame("Ví dụ PopupMenu trong Java AWT");

        final PopupMenu popupmenu = new PopupMenu("Edit");

        MenuItem cut = new MenuItem("Cut");

        cut.setActionCommand("Cut");

        MenuItem copy = new MenuItem("Copy");

        copy.setActionCommand("Copy");

        MenuItem paste = new MenuItem("Paste");

        paste.setActionCommand("Paste");

        popupmenu.add(cut);

        popupmenu.add(copy);

        popupmenu.add(paste);

        frame.addMouseListener(new MouseAdapter() {

            public void mouseClicked(MouseEvent e) {

                popupmenu.show(frame, e.getX(), e.getY());

            }

        });

        frame.add(popupmenu);

        frame.setSize(400, 300);

        frame.setLayout(null);

        frame.setVisible(true);

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        new PopupMenuExample();

    }

}

Kết quả:

Ví dụ PopupMenu trong Java AWT

Click chuột phải vào cửa sổ của chương trình:

Ví dụ PopupMenu trong Java AWT

Nguồn tin: viettuts