Bài 3: Phần tử HTML và các thuộc tính

Ngày đăng: 1/5/2023 10:03:29 AM

Các phần tử HTML

Một văn bản HTML được tạo ra từ các phần tử HTML. Một phần tử HTML nói chung nó được viết bởi các thẻ, bắt đầu bởi mở thẻ <tên-thẻ> kết thúc bởi đóng thẻ </tên-thẻ> và ở giữa là nội dung phần tử, ví dụ:

<p> Xin chào các bạn (nội dung text và html) <p>

Các phần tử HTML có thể lồng vào nhau, nghĩa là phần tử này chứa phần tử khác. Như ví dụ dưới đây <body> chứa trong nó phần tử <p>, đến lượt thẻ <p> chứa nội dung "Đây là một đoạn văn" và một thẻ <br>

 <html>
   <head>
     <title>Phần tử HTML</title>
     <meta charset="UTF-8">
   </head>
   <body>
     <p>Đây là một đoạn văn <br /></p>
   </body>
 </html>

Có một số thẻ HTML như <br> <img> <hr> <meta> <input><base> ... không có phần đóng thẻ, mà chỉ có phần mở thẻ và có thể thiết lập thuộc tính nếu có.

Thuộc tính HTML

Các thuộc tính nhằm thiết lập thêm thông tin cho các thẻ (phần tử HTML). Hầu hết thuộc tính phần tử HTML thiết lập bằng tên thuộc tính và giá trị đi cùng với nó.

Các thuộc tính của phần tử HTML viết tại tại vị trí mở thẻ, giữa ký hiệu <tên-thẻ và ký hiệu >. Thuộc tính viết theo cặp : tên-thuộc-tính="giá trị"

Ví dụ: Thuộc tính align gán cho nó giá trị bằng center thì viết là align="center", đặt thuộc tính này cho thẻ <p>, thì nội dung text sẽ căn giữa

 <html>
   <head>
     <title>Thuộc tính</title>
     <meta charset="UTF-8">
   </head>
   <body>
     <p align="center">
        Đoạn văn được căn giữa trang.
     </p>
   </body>
 </html>

thuoc tinh

Thuộc tính kích thước width

Thuộc tính này thiết lập độ rộng phần tử, nó có tác động trên các phần tử như: <hr>, <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video> . Ví dụ sau, tạo đường ngang với kích thước ấn định có độ rộng là 50 pixel

 <hr width="50px" />

Ngoài đơn vị px như trên, bạn có thể xác định theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ đường ngang rộng 50% của khối.

 <hr width="50%" />

Thuộc tính canh lề align

align (đã lạc hậu, không nên dùng với HTML5) là thuộc tính xác định cách căn lề của phần tử ( <caption>, <col>, <colgroup>, <hr>, <iframe>, <img>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot> , <th>, <thead>, <tr>) theo chiều ngang nó có thể nhận các giá trị:

 • align = "left" canh trái
 • align = "right" canh phải
 • align = "center" canh giữa
 • align = "justify" canh đều
 <html>
  <head>
    <title>Attributes</title>
  </head>
  <body>
    <p align="center">This is a text <br />
     <hr width="10%" align="right" /> This is also a text.
    </p>
  </body>
 </html>

Thuộc tính toàn cục

Dưới đây là danh sách các thuộc tính toàn cục hay dùng, xem chi tiết tại: Thuộc tính chung - toàn cục cho HTMLs

 • accesskey :      thiết lập phím tắt kích hoạt
 • class:      thiết lập lớp (CSS) cho phần tử
 • contenteditable:       thiết lập lớp (CSS) cho phần tử
 • data-*:        thiết lập dữ liệu riêng cho phần tử, quy định thống nhất đặt tên với tiền tố data-
 • draggable:    cho phép kéo/thả
 • hidden:    ẩn phần tử
 • id:    gán id (tên duy nhất) cho phần tử, để chọn phần tử, để thiết lập CSS
 • spellcheck:     thiết lập kiểm tra ngữ pháp
 • style:     Định nghĩa CSS trực tiếp trong phần tử
 • title:     tiêu đề phần tử (hiện thị khi chuột dừng trên phần tử)

Nguồn tin: Xuanthulab