Bài 46: Lớp Wrapper trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 10:29:36 AM

Lớp Wrapper trong java

Lớp Wrapper trong java cung cấp cơ chế để chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và từ đối tượng thành kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Từ J2SE 5.0, tính năng autoboxing và unboxing chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và từ đối tượng thành kiểu dữ liệu nguyên thủy một cách tự động. Sự chuyển đổi tự động kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng được gọi là autoboxing và ngược lại được gọi là unboxing.

Trong java, có 8 lớp Wrapper chúng được thiết kế trong gói java.lang.

Kiểu nguyên thủy

Kiểu Wrapper

boolean

Boolean

char

Character

byte

Byte

short

Short

int

Integer

long

Long

float

Float

double

Double

Ví dụ chuyển kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu Wrapper

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

public class WrapperExample1 {

    public static void main(String args[]) {

        // Đổi int thành Integer

        int a = 20;

        Integer i = Integer.valueOf(a);// đổi int thành Integer

        Integer j = a;// autoboxing, tự động đổi int thành Integer trong nội bộ trình biên dịch

 

        System.out.println(a + " " + i + " " + j);

    }

}

Output:

 20 20 20
 

Ví dụ chuyển kiểu Wrapper thành kiểu dữ liểu nguyên thủy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

public class WrapperExample2 {

    public static void main(String args[]) {

        // đổi Integer thành int

        Integer a = new Integer(3);

        int i = a.intValue();// đổi Integer thành int

        int j = a;// unboxing, tự động đổi Integer thành int trong nội bộ trình biên dịch

 

        System.out.println(a + " " + i + " " + j);

    }

}

Output:

 3 3 3

Nguồn tin: viettuts