Bài 39: Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Ngày đăng: 12/29/2022 8:34:21 AM

Lớp Type

Trong .NET lớp Type dùng để biểu thị sự khai báo của: định nghĩa của lớp, mảng, enum, interface ... Muốn lấy Type của đối tượng object, dùng phương thức object.GetType(), nó trả về một Type - cho biết thông tin kiểu (class, interface, enum ...) của đối tượng.

 ob = new ...
 Type type = ob.GetType();
 

Lớp Type với các phương thức, thuộc tính của nó, nó trở thành lớp cơ bản của kỹ thuật Reflection trong .Net, ví dụ một vài phương thức:

 • GetMethods() trả về tên các phương public
 • GetProperties() trả về tên các thuộc tính pulic của lớp
 • GetFields() lấy các trường public
 • GetEvents() lấy các sự kiện
 • GetProperty(String) lấy đối tượng PropertyInfo biểu thị thuộc tính với tên chỉ ra
 • ...

Ví dụ đọc thuộc tính của một lớp

GetProperty(String) ở trên trả về đối tượng lớp PropertyInfo, từ đối tượng này có thể đọc được giá trị của thuộc tính với phương thức GetValue( object obj, object[] index ), thiết lập giá trị cho một thuộc tính của đối tượng nào đó bằng SetValue(object, value)

 using System;
 using System.Reflection;
 
 namespace CS025_Type {
   public class A {
     public int ID { get; set; }
     public string Name { get; set; }
   }
 
   class Program {
     static void Main (string[] args) {
 
       A a = new A {
         Name = "HOTEN",
         ID = 10
       };
 
       //Lấy tên và giá trị các thuộc tính có trong a
       foreach (PropertyInfo property in a.GetType().GetProperties())
       {
         string property_name = property.Name;     // Lấy tên thuộc tính
         object property_value = property.GetValue(a); // Đọc giá trị thuộc tính đối tượng a
         Console.WriteLine($"Thuộc tính {property_name} giá trị là {property_value}");
       }
     }
   }
 }
 
 

Kết quả in ra là:

 Kết quả:
 Thuộc tính ID giá trị là 10
 Thuộc tính Name giá trị là HOTEN
 

Bình thường thì giá trị thuộc tính trên dễ dàng đọc được bằng a.Name, tuy nhiên nhiều khi xây dựng các chức năng mà nhận được đối tượng và tên thuộc tính mà không cần biết đối tượng thuộc lớp nào thì có thể đọc giá trị thuộc tính bằng cách trên (gán giá trị tương tự với SetValue). Các này được áp dụng trong kỹ thuật Binding dữ liệu, ví dụ Biding một dữ liệu danh sách vào ListBox, tìm hiểu thêm trong các Control của WPF

Type dùng nhiều trong DI Container

Tham khảo mã nguồn CS025_Type (git) hoặc tải về ex025

Nguồn tin: XuanThuLab