Bài 36: Lớp ObservableCollection trong C# .net

Ngày đăng: 12/28/2022 5:12:12 PM

ObservableCollection

Lớp Generic ObservableCollection<T> là một tập hợp tương tự như List<T> ..., tức là nó mô tả một tập hợp dữ liệu có thể thay đổi số lượng bằng các phương thức quen thuộc như Add(), Remove(), Clear() ...
Nhưng với ObservableCollection<T> thì nó cung cấp thêm sự kiện thông báo nhi số lượng phần tử thay đổi, thêm, bớt ...(nghĩa là giám sát được biến động phần tử).

Ví dụ:

 using System;
 using System.Collections;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Collections.ObjectModel;
 using System.Collections.Specialized;
 namespace CS019_ObserableCollection
 {
   class Program
   {
     static void Main(string[] args)
     {
       //Tạo tập hợp chứa các chuỗis
       ObservableCollection obs = new ObservableCollection();
 
       // Bắt sự kiện thi thay đổi obs
       obs.CollectionChanged += change;
 
       //Thay các phần tử tập hợp
       obs.Add("ZTest1");
       obs.Add("DTest2");
       obs.Add("ATest3");
       obs[2] = "AAAAA";
 
       obs.RemoveAt(1);
       obs.Clear();
 
     }
 
     // Phương thức nhận sự kiện CollectionChanged
     private static void change(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
     {
       switch (e.Action)
       {
         case NotifyCollectionChangedAction.Add:
           foreach (String s in e.NewItems)
             Console.WriteLine($"Thêm : {s}");
           break;
 
         case NotifyCollectionChangedAction.Reset:
           Console.WriteLine("Clear");
           break;
 
         case NotifyCollectionChangedAction.Remove:
           foreach (String s in e.OldItems)
             Console.WriteLine($"Remove : {s}");
           break;
         case NotifyCollectionChangedAction.Replace:
           Console.WriteLine("Repaced - " + e.NewItems[0]);
         break;
       }
     }
   }
 }
 

Chạy thử, kết quả:

 Add : Test1
 Add : Test2
 Add : Test3
 Remove : Test2
 Clear
 

Như vậy mỗi khi tập hợp obs thay phần tử, ta có thể bắt được ngày. Ứng dụng của ObservableCollection trong WPF rất phổ biến khi binding với một controller như TreeViewListViewDataGrid ... Khi đó việc thay đổi số phần tử trong tập hợp, thì hiện thị trong các controller cũng tự thêm / bớt ... theo. Khi bạn kết hợp dùng INotifyPropertyChanged để xây dựng phần tử trong tập hợp, thì thay đổi thuộc tính của phần tử cũng tự động cập nhật vào các controller

Tham khảo mã nguồn , hoặc tải về ex019

Khi dùng ObservableCollection làm ItemSource cho các Controller trong WPF như TreeView, DataGrid ... thì nó đã tự động bắt các sự kiện CollectionChangedPropertyChanged

Ví dụ WPF dử dụng ObservableCollections

Chạy Visual Studio tạo ra một ứng dụng WPF đặt tên là ObsExamps

Cập nhật MainWindow.xaml như sau

 <Window x:Class="ObsExamps.MainWindow"
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
     xmlns:local="clr-namespace:ObsExamps"
     mc:Ignorable="d"
     Title="MainWindow" Height="450" Width="300">
   <Grid>
     <Grid.RowDefinitions>
       <RowDefinition Height="30" />
       <RowDefinition Height="*" />
     </Grid.RowDefinitions>
     <StackPanel Orientation="Horizontal">
       <Button Content="Thêm" Margin="4,0" Click="Add" />
       <Button Content="Xóa" Margin="4,0" Click="Remove"/>
       <Button Content="Xóa hết" Margin="4,0" Click="Clear"/>
     </StackPanel>
     <ListView Name="listview" Grid.Row="1">
       <ListView.ItemTemplate>
         <DataTemplate>
           <TextBlock Text="{Binding}" />
         </DataTemplate>
       </ListView.ItemTemplate>
     </ListView>
   </Grid>
 </Window>

Cập nhật MainWindow.xaml.cs như sau

 public partial class MainWindow : Window
 {
   ObservableCollection<String> obs = new ObservableCollection<String>();
   public MainWindow()
   {
     InitializeComponent();
     //Thiết lập ItemsSource để Binding
     listview.ItemsSource = obs;
   }
 
   private void Add(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
     obs.Add($"Mục mới thêm {obs.Count+1}");
   }
 
   private void Remove(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
     if (obs.Count > 0)
       obs.RemoveAt(obs.Count - 1);
   }
 
   private void Clear(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
     obs.Clear();
   }
 }

Hãy chạy thử ứng dụng, bấm vào các nút để thay đổi phần tử và ListView sẽ cập nhật theo. Từ ứng dụng này hãy sử dụng lớp Student trong phần INotifyPropertyChanged để hiện thị danh sách phần tử phức tạp hơn, khi phần tử nào đó thay đổi thuộc tính thì ListView cũng cập nhật theo

Nguồn tin: XuanThuLab