Bài 6: Lệnh break, continue trong javascript

Ngày đăng: 1/5/2023 2:35:11 PM

1, Break.

-Lệnh break trong javascript sẽ có tác dụng dừng vòng lặp trong chương trình.

VD: Dùng break để dừng vòng lặp.

//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
    //in ra i hiện tại
    document.write(i);
    //nếu i = 5 thì dừng vòng lặp
    if (i == 5) {
        break;
    }
}

Xem Kết Quả

2, Continue.

-Continue trong javascript có tác dụng bỏ qua các dòng lệnh phía sau nó và nhảy qua tiến trình lặp tiếp theo.

//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
    //nếu i = 5 thì bỏ qua vòng lặp
    if (i == 5) {
        continue;
    }
    //in ra i hiện tại
    document.write(i + '<br>');
}

Xem Kết Quả

-Các bạn xem kết quả và cảm nhận nhé!

3, Lời Kết.

-Sau phần này mình hi vọng các bạn sẽ hiểu thêm về lệnh break,continue trong javascript. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm trong javascript.

Nguồn tin: toidicode.com