Bài 44: Khai báo mảng trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 10:17:45 AM

Ví dụ khai báo mảng trong java

Trong java, bạn có thể khai báo mảng một chiều, hai chiều, ... n chiều.


Khai báo mảng một chiều

Dưới đây là ví dụ khai báo mảng một chiều các số nguyên trong java:

1

2    

int[] a = null;

int b[] = null;

Ví dụ về khởi tạo mảng một chiều các số nguyên trong java:

1

2

3

4

5

6

7     

// khởi tạo mảng nặc danh

int[] c = {1, 2, 3, 4, 5};

// khởi tạo mảng bằng vòng lặp for

int[] b = new int[10];

for (int i = 0; i < 10; i++) {

    b[i] = i;

}


Khai báo mảng hai chiều

Dưới đây là ví dụ khai báo mảng hai chiều các số nguyên trong java:

1

2

3     

int[][] a = null;

int b[][] = null;

int c[][] = new int[4][];

Ví dụ về khởi tạo mảng hai chiều các số nguyên trong java:

1

2     

3

4

5

6

7

8

9

// khai báo và khởi tạo mảng 2 chiều nặc danh

int[][] c = {{1, 2}, { 3, 4}, { 3, 4}, { 3, 4}};

// khởi tạo mảng 2 chiều bằng vòng lặp for

int[][] b = new int[4][2];

for (int i = 0; i < 4; i++) {

    for (int j = 0; j < 2; j++) {

        b[i][j] = i;

    }

}


Ví dụ nhập mảng từ bàn phím trong java

Ví dụ 1: khai báo và nhập mảng một chiều từ bàn phím trong java:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28    

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

package vn.viettuts.array;

 

import java.util.Scanner;

 

public class ArrayExample1 {

    public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 

    /**

     * main

     *

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");

        int n = scanner.nextInt();

        // khởi tạo mảng arr

        int[] arr = new int[n];

        System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: ");

        for (int i = 0; i < n; i++) {

            System.out.printf("a[%d] = ", i);

            arr[i] = scanner.nextInt();

        }

        System.out.print("Các phần tử của mảng: ");

        show(arr);

    }

 

    /**

     * in các phần tử của mảng ra màn hình

     *

     * @param arr: mảng các số nguyên

     * @param n: số phần tử của mảng

     */

    public static void show(int[] arr) {

        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {

            System.out.print(arr[i] + " ");

        }

    }

}

Kết quả:

 Nhập số phần tử của mảng: 10
 Nhập các phần tử của mảng: 
 a[0] = 1
 a[1] = 2
 a[2] = 3
 a[3] = 4
 a[4] = 5
 a[5] = 6
 a[6] = 7
 a[7] = 8
 a[8] = 9
 a[9] = 10
 Các phần tử của mảng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ví dụ 2: khai báo và nhập mảng hai chiều từ bàn phím trong java:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45     

package vn.viettuts.array;

 

import java.util.Scanner;

 

public class ArrayExample2 {

    public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 

    /**

     * main

     *

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Nhập số hàng của ma trận: ");

        int n = scanner.nextInt();

        System.out.print("Nhập số cột của ma trận: ");

        int m = scanner.nextInt();

        // khởi tạo (ma trận) mảng hai chiều arr

        int[][] arr = new int[n][m];

        System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: ");

        for (int i = 0; i < n; i++) {

            for (int j = 0; j < m; j++) {

                System.out.printf("a[%d][%d] = ", i, j);

                arr[i][j] = scanner.nextInt();

            }

        }

        System.out.println("Các phần tử của (ma trận) mảng hai chiều: ");

        show(arr);

    }

 

    /**

     * in các phần tử của mảng ra màn hình

     *

     * @param arr: mảng các số nguyên

     * @param n: số phần tử của mảng

     */

    public static void show(int[][] arr) {

        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {

            for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {

                System.out.print(arr[i][j] + " ");

            }

            System.out.println();

        }

    }

}

Kết quả:

 Nhập số hàng của ma trận: 4
 Nhập số cột của ma trận: 2
 Nhập các phần tử của mảng: 
 a[0][0] = 1
 a[0][1] = 1
 a[1][0] = 2
 a[1][1] = 4
 a[2][0] = 6
 a[2][1] = 4
 a[3][0] = 9
 a[3][1] = 10
 Các phần tử của (ma trận) mảng hai chiều: 
 1 1 
 2 4 
 6 4 
 9 10 
 

Các kiểu dữ liệu khác khai báo tương tự.

Nguồn tin: viettuts