Bài 75: Khối lệnh try lồng nhau trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 2:45:12 PM

Tại sao phải sử dụng khối try lồng nhau

Đôi khi một tình huống có thể phát sinh khi một phần của một khối lệnh có thể xảy ra một lỗi và toàn bộ khối lệnh chính nó có thể xảy ra một lỗi khác. Trong những trường hợp như vậy, trình xử lý ngoại lệ phải được lồng nhau.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

try

    statement 1

    statement 2

    try

        statement 1

        statement 2

    

    catch(Exception e) {

         

    

catch(Exception e) {

     

}


Ví dụ về khối try lồng nhau trong java

Hay xem ví dụ đơn giản sau về khối lệnh try lồng nhau.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25     

public class TestException {

    public static void main(String args[]) {

        try {

            try {

                System.out.println("Thuc hien phep chia");

                int b = 39 / 0;

            } catch (ArithmeticException e) {

                System.out.println(e);

            }

 

            try {

                int a[] = new int[5];

                a[5] = 4;

            } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

                System.out.println(e);

            }

 

            System.out.println("khoi lenh khac");

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("xy ly ngoai le");

        }

 

        System.out.println("tiep tuc chuong trinh..");

    }

}

Nguồn tin: viettuts