Bài 73: Khối lệnh try-catch trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 2:35:50 PM

Khối lệnh try trong java

Khối lệnh try trong java được sử dụng để chứa một đoạn code có thế xảy ra một ngoại lệ. Nó phải được khai báo trong phương thức.

Sau một khối lệnh try bạn phải khai báo khối lệnh catch hoặc finally hoặc cả hai.

Cú pháp của khối lệnh try-catch trong java

1

2

3

4

5    

try

    // code có thể ném ra ngoại lệ

} catch(Exception_class_Name ref) {

    // code xử lý ngoại lệ

Cú pháp của khối lệnh try-finally trong java

1   

2

3

4

5

try

    // code có thể ném ra ngoại lệ

} finally {

    // code trong khối này luôn được thực thi

Khối lệnh catch trong java

Khối catch trong java được sử dụng để xử lý các Exception. Nó phải được sử dụng sau khối try.

Bạn có thể sử dụng nhiều khối catch với một khối try duy nhất.

Vấn đề không có ngoại lệ xử lý

1     

2

3

4

5

6

public class TestTryCatch1 {

    public static void main(String args[]) {

        int data = 50 / 0// ném ra ngoại lê ở đây

        System.out.println("rest of the code...");

    }

}

Output:

 Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
  at vn.tpv.exception1.TestTryCatch1.main(TestTryCatch1.java:5)
 

Trong ví dụ trên, phần còn lại của code không được thực thi (dòng chữ "rest of the code..." không được in ra màn hình). Tất cả các lệnh không được thực thi sau khi xảy ra ngoại lệ.

Giải quyết bằng xử lý ngoại lệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

public class TestTryCatch2 {

    public static void main(String args[]) {

        try {

            int data = 50 / 0;

        } catch (ArithmeticException e) {

            System.out.println(e);

        }

        System.out.println("rest of the code...");

    }

}

Output:

 java.lang.ArithmeticException: / by zero
 rest of the code...
 

Trong ví dụ này, phần còn lại của code được thực thi nghĩa là dòng chữ "rest of the code..." được in ra màn hình.

Nguồn tin: viettuts