Bài 38: Interface trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 9:24:51 AM

Ví dụ đơn giản về Interface trong Java

Trong ví dụ này, Printable Interface chỉ có một phương thức, trình triển khai của nó được cung cấp bởi lớp A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14    

interface printable { 

void print(); 

   

class A6 implements printable { 

    public void print() {

        System.out.println("Hello");

    

   

    public static void main(String args[]){ 

        A6 obj = new A6(); 

        obj.print(); 

    }

}  

Khi ghi đè các phương thức được định nghĩa trong interface, có một số qui tắc sau:

  • Các checked exception không nên được khai báo trong phương thức implements, thay vào đó nó nên được khai báo trong phương thức interface hoặc các lớp phụ được khai báo bởi phương thức interface.
  • Signature (ký số) của phương thức interface và kiểu trả về nên được duy trì khi ghi đè phương thức (overriding method).
  • Một lớp triển khai chính nó có thể là abstract và vì thế các phương thức interface không cần được triển khai.

Khi triển khai interface, có vài quy tắc sau:

  • Một lớp có thể triển khai một hoặc nhiều interface tại một thời điểm.
  • Một lớp chỉ có thể kế thừa một lớp khác, nhưng được triển khai nhiều interface.
  • Một interface có thể kế thừa từ một interface khác, tương tự cách một lớp có thể kế thừa lớp khác.

Đa kế thừa trong Java bởi Interface

Nếu một lớp triển khai đa kế thừa, hoặc một Interface kế thừa từ nhiều Interface thì đó là đa kế thừa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23    

interface Printable { 

    void print(); 

   

interface Showable{ 

    void show(); 

   

class A7 implements Printable,Showable { 

   

    public void print() {

        System.out.println("Hello");

    

    public void show() {

        System.out.println("Welcome");

    

   

    public static void main(String args[]){ 

        A7 obj = new A7(); 

        obj.print(); 

        obj.show(); 

    

Câu hỏi: Đa kế thừa không được hỗ trợ thông qua lớp trong Java nhưng là có thể bởi Interface, tại sao?

Như đa thảo luận trong chương về tính kế thừa, đa kế thừa không được hỗ trợ thông qua lớp. Nhưng nó được hỗ trợ bởi Interface bởi vì không có tính lưỡng nghĩa khi trình triển khai được cung cấp bởi lớp Implementation. Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17    

interface Printable{ 

    void print(); 

interface Showable{ 

    void print(); 

   

class TestTnterface1 implements Printable,Showable{ 

    public void print() {

        System.out.println("Hello");

    

     

    public static void main(String args[]) { 

        TestTnterface1 obj = new TestTnterface1(); 

        obj.print(); 

    

Trong ví dụ trên, Printable và Showable interface có cùng các phương thức nhưng trình triển khai của nó được cung cấp bởi lớp TestInterface1, vì thế không có tính lưỡng nghĩa ở đây.


Kế thừa Interface trong Java

Một lớp triển khai Interface nhưng một Interface kế thừa từ Interface khác.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21    

interface Printable{ 

    void print(); 

interface Showable extends Printable{ 

    void show(); 

class Testinterface2 implements Showable{ 

   

    public void print() {

        System.out.println("Hello");

    

    public void show() {

        System.out.println("Welcome");

    

   

    public static void main(String args[]){ 

        Testinterface2 obj = new Testinterface2(); 

        obj.print(); 

        obj.show(); 

    


Marker (hay Tagging) Interface trong Java là gì?

Đó là một Interface mà không có thành viên nào. Ví dụ: Serializable, Cloneable, Remote, … Chúng được sử dụng để cung cấp một số thông tin thiết yếu tới JVM để mà JVM có thể thực hiện một số hoạt động hữu ích.

1

2    

public interface Serializable { 

Có hai mục đích thiết kế chủ yếu của tagging interface là:

  • Tạo một cha chung: Như với EventListener interface, mà được kế thừa bởi hàng tá các interface khác trong Java API, bạn có thể sử dụng một tagging interface để tạo một cha chung cho một nhóm interface. Ví dụ, khi một interface kế thừa EventListener, thì JVM biết rằng interface cụ thể này đang được sử dụng trong một event.
  • Thêm một kiểu dữ liệu tới một class: Đó là khái niệm tagging. Một class mà triển khai một tagging interface không cần định nghĩa bất kỳ phương thức nào, nhưng class trở thành một kiểu interface thông qua tính đa hình (polymorphism).

Interface lồng nhau trong Java

Một Interface có thể có Interface khác, đó là lồng Interface. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong chương về Lồng các lớp trong Java. Ví dụ:

1

2

3

4

5    

6

interface printable{ 

    void print(); 

    interface MessagePrintable{ 

       void msg(); 

    }

Nguồn tin viettuts