Bài 2: Hằng và biến trong Javascript

Ngày đăng: 1/5/2023 2:08:14 PM

1, Hằng trong javascript.

-Để khai báo hằng trong javascript chúng ta sử dụng cú pháp:

const tenHang = giatri;

Trong đó:

  • tenHang: Là tên của hằng các bạn muốn đặt.
  • giatri: Là giá trị của hằng, có thể là số,chuỗi,mảng,object.

Chú ý: Tên Hằng phải được đặt theo quy tắc sau đây

  • Tên hằng bắt đầu phải là chữ cái hoặc ký tự '_'
  • Tên hằng không được bắt đầu bằng số.
  • Tên hằng có độ dài không giới hạn.

VD:

const MyConst = 4; // đúng
    const _MyConst = 4; // đúng
    const __MyConst = 4; // đúng
    const MyConst1 = 4; // đúng
    const _MyConst1 = 4; // đúng
    const __MyConst1 = 4; // đúng
    const 90MyConst1 = 4; // sai
    const -MyConst1 = 4; // sai

2, Biến trong javascript.

-Trong javascript chúng ta có thể khai báo biến bằng các cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng từ khóa var.

var tenBien = giaTri;

Cách 2: Không cần sử dụng từ khóa.

tenBien = giaTri

Trong đó:

  • tenBien: Là tên của biến các bạn muốn đặt.
  • giaTri: Là giá trị của biến, có thể là số,chuỗi,mảng,object.

Chú ý: Tên Biến phải được đặt theo quy tắc sau đây

  • Tên biến bắt đầu phải là chữ cái hoặc ký tự '_'
  • Tên biến không được bắt đầu bằng số.
  • Tên biến có độ dài không giới hạn.

VD:

var MyVariable = 4; // đúng
    var _MyVariable = 4; // đúng
    var __MyVariable = 4; // đúng
    var MyVariable1 = 4; // đúng
    var _MyVariable1 = 4; // đúng
    var __MyVariable1 = 4; // đúng
    var 90MyVariable1 = 4; // sai
    var -MyVariable1 = 4; // sai

3, Kiểu dữ liệu trong Javascript.

 -Cũng giống như trong PHP biến và hằng trong javascript cũng tự detect kiểu dữ liệu của biến và hằng.

VD:

var a = 5; //dữ liệu kiểu int
var a = 5.65; //dữ liệu kiểu float
var a = 'Toidicode'; //dữ liệu kiểu string
var a = [1, 2, 3, 5, 9]; //dữ liệu kiểu array
var a = new Array(1, 2, 3, 5, 9); //dữ liệu kiểu array
var a = {'b': 4, 'c': 5}; //dữ liệu kiểu object

4, Hiển thị nội dung ra trình duyệt.

-Trong javascript bạn có thể hiển thị nội dung ra trình duyệt bằng rất nhiều cách, nhưng trong phần này mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người 2 cách thông dụng nhất để các bạn có thể kiểm tra được dữ liệu.

Cách 1: dùng document.write() hoặc document.writeln().

var a = 'toidicode.com';
document.write(a);

Xem Kết Quả

Chú ý: Cách này không thể in ra được thông tin của object.

Cách 2: dùng console.log().

var a = 'toidicode.com';
    console.log(a);

Xem Kết Quả

-Cách này có thể xuất được nội dung của tất cả các dạng dữ liệu và để xem được hiển thị của nó thì các bạn cần phải bật cửa sổ console của trình duyệt (thường ấn f12).

5, Lời kết.

-Qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về hằng và biến trong javascript, tuy nó rất là basic nhưng mọi người cũng nên chú ý vì sau này phải sử dụng nó rất là nhiều đấy.

Nguồn tin: toidicode.com