Bài 22: Giới thiệu HTML5 và mô hình nội dung

Ngày đăng: 1/5/2023 11:57:14 AM

Giới thiệu HTML5

HTML5 là phiên bản mới (chuẩn mới) của HTML (Hypertext Markup Language) để trình bày trang web. Thực tế nó chứa ba thành phần: HTML cung cấp cấu trúc trang; CSS trình bày trang; JavaScript điều khiển tương tác với trang.

Để cho biết là một trang HTML5, bạn cần thiết lập loại văn bản HTML bằng dòng đầu tiên là:

 <!DOCTYPE HTML>

Thiết lập mã hóa ký tự trong HTML bằng cú pháp:

 <meta charset="UTF-8">

Trang HTML5 mặc định giải mã ký tự theo UTF-8

Các phần tử mới trong HTML5

HTML5 đưa ra một số phần tử mới, đây là một số trong đó:

 <article>, <aside>, <audio>, <canvas>, <datalist>, 
 <details>, <embed>, <footer>, <header>, <nav>, 
 <output>, <progress>, <section>, <video> ...

HTML5 cải tiến form

 • HTML5 hỗ trợ Web Form 2.0 tạo ra các form mạnh mẽ hơn
 • Hỗ trợ điều khiển chọn ngày tháng, màu sắc, chọn số
 • Hỗ trợ kiểu input mới như email, search, URL
 • Ngoài phương thức getpost hỗ trợ thêm phương thức put và delete

HTML5 tích hợp API

HTML5 tích hợp trong nó giao diện lập trình API, có các loại API như:

 • Kéo và thả trong HTML
 • Phát Audio, Video
 • Ứng dụng Web Offline
 • Các hàm truy cập lịch sử duyệt web
 • Lưu trữ dữ liệu nội bộ
 • Các hàm về vị trí (địa lý)
 • Gửi thông điệp Web

Mô hình nội dung HTML5

HTML5 được thiết kế để cấu trúc HTML mang nhiều ý nghĩa hơn, các phần tử HTML cũng thuộc loại block và inline, và phân chia thành 7 mô hình nội dung như sau:

Metadata

Nội dung của nó là thiết lập cách hiện thị và ứng sử của trang. Những loại phần tử này tìm thấy ở phần đầu (head) của trang. Các phần tử đó là:
<base>, <link>, <meta>, <noscript>, <script>, <style>, <title>

Nhúng dữ liệu

Nội dung đa dạng được nhúng vào trong trang web. Các phần tử thuộc loại nhúng dữ liệu như:
<audio>, <video>, <canvas>, <iframe>, <img>, <math>, <object>, <svg>

Interactive - phần tử tương tác

Các phần tử sử dụng để người dùng tương tác với trang:
<a>, <audio>, <video>, <button>, <details>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <label>, <object>, <select>, <textarea>

Phần tử heading

Các phần tử trình bày tiêu đề nội dung:
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hgroup>

Phrasing

Các phần tử dạng inline, các phần tử này thông dụng trong HTML4:
<img>, <span>, <strong>, <label>, <br />, <small>, <sub> ...

Luồng nội dung

Chứa các phần tử HTML5 trình bày theo quy tắc để tạo luồng nội dụng của trang.

luong noi dung HTML5

Phần đoạn - Section trong HTML5

Trình bày một phạm vi nội dung heading, điều hướng, chân trang ...:
<article>, <aside>, <nav>, <section>

Nguồn tin: Xuanthulab