Bài 82: Exception tùy chỉnh trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 3:15:46 PM

Nếu bạn tạo ngoại lệ riêng của mình được biết đến như ngoại lệ tùy chỉnh (exception tùy chỉnh) hoặc ngoại lệ do người dùng định nghĩa. Các ngoại lệ tùy chỉnh trong Java được sử dụng để tùy chỉnh ngoại lệ theo nhu cầu của người dùng.

Sử dụng ngoại lệ tùy chỉnh, bạn có thể có ngoại lệ và message của riêng bạn.

Dưới đây là ví dụ đơn giản về exception tùy chỉnh trong java.

File: InvalidAgeException.java

1

2

3

4

5      

class InvalidAgeException extends Exception {

    InvalidAgeException(String s) {

        super(s);

    }

}

File: TestCustomException1.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19    

class TestCustomException1 {

 

    static void validate(int age) throws InvalidAgeException {

        if (age < 18)

            throw new InvalidAgeException("not valid");

        else

            System.out.println("welcome to vote");

    }

 

    public static void main(String args[]) {

        try {

            validate(13);

        catch (Exception m) {

            System.out.println("Exception occured: " + m);

        }

 

        System.out.println("rest of the code...");

    }

}

Output:

 Output:Exception occured: InvalidAgeException:not valid
        rest of the code...

Nguồn tin: viettuts