Bài 21: Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Ngày đăng: 1/5/2023 11:49:58 AM

Sử dụng ký tự đặc biệt trong HTML, CSS ...

Các ký tự đặc biệt ví dụ như > < " ... thì khi viết HTML hoặc CSS nhiều khi bạn phải sử dụng mã.

Ví dụ để viết HTML hiện thị: <p>HTML</p> bạn phải viết: &lt;p&gt;HTML&lt;/p&gt;

Ví dụ CSS ký tự © có mã CSS là