Bài 53: Check số nguyên tố trong java

Ngày đăng: 1/2/2023 1:09:49 PM

Ví dụ check số nguyên tố trong java

Chương trình sau kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20     

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

public class NguyenToDemo {

    /**

     * main

     *

     * @author viettuts.vn

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: ");

        for (int i = 0; i < 100; i++) {

            if (isPrimeNumber(i)) {

                System.out.print(i + " ");

            }

        }

    }

  

    /**

     * check so nguyen to

     *

     * @author viettuts.vn

     * @param n: so nguyen duong

     * @return true la so nguyen so,

     *         false khong la so nguyen to

     */

    public static boolean isPrimeNumber(int n) {

        // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to

        if (n < 2) {

            return false;

        }

        // check so nguyen to khi n >= 2

        int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);

        for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {

            if (n % i == 0) {

                return false;

            }

        }

        return true;

    }

}

Kết quả:

 Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 
 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 
 

Trong ví dụ trên, phương thức Math.sqrt(double a) được sử dụng để tính căn bậc 2 của a.

Nguồn tin: viettuts