Bài 2: Chú thích trong HTML

Ngày đăng: 1/5/2023 10:01:49 AM

Chú thích trong HTML

Viết chú thích <!-- ghi chú --> trong văn bản HTML, các comment không hiện thị mà là các ghi chú giúp đọc lại code HTML dễ dàng hơn

Các chú thích trong HTML (comment) không hiện thị trên trình duyệt (trình duyệt bỏ qua), mục đích của chú thích là để mô tả, ghi chú, nhắc nhở về một đoạn mã nào đó để sau này đọc lại có thể hiểu nhanh chóng. Chú thích thêm vào với cú pháp như sau:

 <!-- Chú thích của bạn ở đây -->
 <html>
 <head>
   <title>Chú thích</title>
   <meta charset="UTF-8">
 </head>
   <body>
     <p>Đây là một đoạn văn </p>
     <hr />
     <p>Đây là đoạn văn </p>
     <!-- Đây là chú thích -->
   </body>
 </html>

Kết quả:

chu thich

Bạn thấy dòng chú thích không được hiện thị ra

Nguồn tin: Xuanthulab