Bài 4: Câu lệnh điều kiện trong javascript

Ngày đăng: 1/5/2023 2:23:40 PM

1, Câu lệnh if.

If

Cú Pháp:

if (condition) {
    //nếu điều kiện đúng thì thực hiện
}

Trong đó: condition là một hoặc nhiều mệnh đề điều kiện có giá trị trả về TRUE/FALSE.

VD:

var a = 5;
var b = 6;
if (a != b) {
    //Vì a khác b nên code phía trong if sẽ được chạy
    document.write('a khác b');
}

Xem Kết Quả

Câu lệnh else.

-Như ở phía trên mình có nói câu lệnh if thực hiện khi mệnh đề đi kèm nó đúng, và mệnh đề else sẽ thực hiện khi điều kiện của mệnh đề if không thỏa mãn.

Cú Pháp:

if (true) {
    // nếu đúng thì chạy code trong này
} else {
    //nếu sai thì chạy code trong này
}

VD:

var a = 5;
var b = 5;
if (a != b) {
    document.write('a khác b');
}
else{
    //Vì a bằng b nên code phía trong else sẽ được chạy
    document.write('a bằng b');
}

Xem Kết Quả

Kết hợp else if.

-Có đôi khi bạn muốn xử lý đa nhánh như làm bài toán phân loại học lực thì lúc này bạn lên dùng else if để xử lý các điều kiện khác với if.

VD:

var diem = 5;

if (diem < 4) {
    document.write('Học Lại');
} else if (diem >= 4 && diem < 5.5) {
    document.write(' Loại D');
} else if (diem >= 5.5 && diem < 7) {
    document.write('Loai C');
} else if (diem >= 7 && diem < 8.5) {
    document.write('Loại B');
} else if (diem >= 8.5 && diem <= 10) {
    document.write('Loai A');
} else {
    document.write('Điểm không hợp lệ');
}

Xem Kết Quả

if-else lồng nhau.

-Cũng giống như bài toán ở phần 3 thì chúng ta có thể sử dụng if-else lồng nhau được.

VD:

var diem = 5;

if (diem < 4) {
    document.write('Học Lại');
} else {
    if (diem >= 4 && diem < 5.5) {
        document.write(' Loại D');
    } else {
        if (diem >= 5.5 && diem < 7) {
            document.write('Loai C');
        } else {
            if (diem >= 7 && diem < 8.5) {
                document.write('Loại B');
            } else {
                if (diem >= 8.5 && diem <= 10) {
                    document.write('Loai A');
                } else {
                    document.write('Điểm không hợp lệ');
                }
            }
        }
    }
}

Xem Kết Quả

if-else rút gọn.

-Chúng ta cũng có thể rút gọn câu lệnh if-else với cú pháp như sau:

(dieukien) ? (đúng) : (sai)

Trong đó: Điều kiện là các biểu thức, mệnh đề trả về giá trị true false.

VD:

var diem = 5;
diem == 5 ? document.write('Điểm Bằng 5') : document.write('Diểm khác 5');

Xem Kết Quả

2, Switch case.

-Đây là một loại câu lệnh rẽ nhánh( hay còn gọi là câu lệnh điều kiện) có đặc điểm là để giải quyết các bài toán mà có các nhánh là các điều kiện cố định.

Cú Pháp:

switch (condition) {
    case value1:
        //code
        break;
    case value2:
        //code
        break;
    default:
        //code
        break;
}

Trong đó:

  • condition là biến muốn kiểm tra để dẽ nhánh.
  • value1,value2,.. là các giá trị tương ứng của condition mà các bạn muốn rẽ nhánh.
  • default là giá trị khác đối với tất cả các value trên(giống với else).
  • break (xem chi tiết)

VD: Đọc số trong phạm vi từ 0 đến 5.

var so = 5;

switch (so) {
    case 0:
        document.write('không');
        break;
    case 1:
        document.write('Một');
        break;
    case 2:
        document.write('Hai');
        break;
    case 3:
        document.write('Ba');
        break;
    case 4:
        document.write('Bốn');
        break;
    case 5:
        document.write('Năm');
        break;
    default:
        document.write('Không thỏa mãn');
        break;
}

 Xem Kết Quả

3, Lời kết.

-Như vậy qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về if-else, các dạng và cách sử dụng của nó rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp trong Javascript xem có gì không nhé.

Nguồn tin: toidicode.com