Bài 343: Cách tạo lớp Immutable trong java

Ngày đăng: 1/7/2023 1:32:05 PM

Cách tạo lớp Immutable trong java

Có một vài lớp bất biến như String, Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, ... Hay tất cả những lớp bao bọc và lớp String là bất biến(immutable). Chúng ta có thể tạo ra lớp bất biến bằng cách khai báo class là final và thành viên dữ liệu của nó cũng là final như ví dụ dưới đây:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11   

public final class Employee {

 final String pancardNumber;

 

 public Employee(String pancardNumber) {

  this.pancardNumber = pancardNumber;

 }

 

 public String getPancardNumber() {

  return pancardNumber;

 }

}

Lớp trên là bất biến vì:

  1. Biến instance của lớp là final tức là chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó sau khi tạo một đối tượng.
  2. Lớp là final nên không có class con.
  3. Không có phương thức setter tức là không có tùy chọn để thay đổi giá trị của biến instance.

Nguồn tin: viettuts.vn