Bài 7: Các thẻ định dạng văn bản HTML

Ngày đăng: 1/5/2023 10:35:16 AM

Các thẻ định dạng HTML

Các thẻ để định dạng HTML gồm có:

 • Thẻ <b> cho biết nội dung cần nhấn mạnh,
 • Thẻ <strong> cho biết nội dung cần nhấn mạnh, trình duyệt hiện thị với chữ đậm
 • Thẻ <big> hiện thị với cỡ chữ lớn hơn một cấp (thẻ này đánh dấu lạc hậu không nên dùng nữa)
 • Thẻ <small> hiện thị chữ nhỏ hơn một cấp
 • Thẻ <i> hiện thị chữ in nghiêng
 • Thẻ <em> đánh dấu nhấn mạnh (hiện thị in nghiêng)
 • Thẻ <ins> đánh dấu đoạn text được chèn vào
 • Thẻ <del> đánh dấu đoạn text xóa đi
 • Thẻ <sub> tạo chỉ số dưới
 • Thẻ <sup> tạo chỉ số trên

Ví dụ các thẻ định dạng như sau:

<html>
  <head>
   <title>Ví dụ Định dạng HTML</title>
  </head>
  <body>
   <p>Một văn bản bình thường </p>
   <p><b> văn bản in đâm </b></p>
   <p><big> văn bản cỡ chữ lớn hơn</big></p>
   <p><i> in nghiêng văn bản </i></p>
   <p><em>nhấn mạnh (in nghiêng)</em></p>
   <p><small> văn bản chữ nhỏ hơn</small></p>
   <p><strong>nhấn mạn văn bản (hiện thị in đậm)</strong></p>
   <p>Text <sub>chỉ số dưới</sub></p>
   <p>Text <sup>chỉ số trên</sup></p>
   <p><ins> đánh dấu văn bản chèn vào </ins></p>
   <p><del> đánh dấu là văn bản được xóa </del></p>
  </body>
</html>

Lưu ý thẻ <b> và thẻ <strong> in đậm văn bản như nhau, thẻ <em> và thẻ <i> in nghiêng văn bản như nhau. Nhưng khi sử dụng chúng mang ý nghĩa khác nhau: với <em>, <strong> thì mang ý nghĩa quan trọng

Nhập nội dung HTML và xem kết quả

Một văn bản bình thường

văn bản in đâm

văn bản cỡ chữ lớn hơn

in nghiêng văn bản

nhấn mạnh (in nghiêng)

văn bản chữ nhỏ hơn

nhấn mạn văn bản (hiện thị in đậm)

Text chỉ số dưới

Text chỉ số trên

đánh dấu văn bản chèn vào

đánh dấu là văn bản được xóa

Nguồn tin: XuanThuLab