Bài 71: Bài tập quản lý sinh viên trong Java

Ngày đăng: 1/2/2023 2:12:30 PM

Bài tập quản lý sinh viên trong Java

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. Exit.
/****************************************/

Yêu cầu thêm: list sinh viên được lưu vào file "student.txt" hoặc cơ sở dữ liệu.


Lời giải

Các bạn lưu ý: trước khi xem lời giải các bạn hãy tự làm trước nhé. Hãy coi lời giải này như một bài tham khảo.


Cấu trúc của project

Cấu trúc của project được tạo trên eclipse:

Bài tập quản lý sinh viên trong java


Trong đó:

 • Lớp Student để lưu thông tin cho mỗi sinh viên.
 • Lớp StudentDao để đọc và ghi sinh viên vào file.
 • Lớp SortStudentByGPA được implements Comparator để sắp xếp sinh viên tăng dần theo điểm trung bình.
 • Lớp SortStudentByName được implements Comparator để sắp xếp sinh viên tăng dần theo tên.
 • Lớp StudentManager cung cấp các phương thức để quản lý sinh viên như thêm, sửa, xóa, sắp xếp và hiển thị sinh viên.
 • Lớp Main chứa phương thức public static void main() để chạy ứng dụng và menu như yêu cầu của bài toán.

1. Tạo lớp Student.java

Lớp này để lưu thông tin cho mỗi sinh viên.

File: Student.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44    

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

package vn.viettuts;

 

import java.io.Serializable;

 

/**

 * Student class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class Student implements Serializable {

    private int id;

    private String name;

    private byte age;

    private String address;

    /* điểm trung bình của sinh viên */

    private float gpa;

 

    public Student() {

    }

 

    public Student(int id, String name, byte age,

            String address, float gpa) {

        super();

        this.id = id;

        this.name = name;

        this.age = age;

        this.address = address;

        this.gpa = gpa;

    }

 

    public int getId() {

        return id;

    }

 

    public void setId(int id) {

        this.id = id;

    }

 

    public String getName() {

        return name;

    }

 

    public void setName(String name) {

        this.name = name;

    }

 

    public byte getAge() {

        return age;

    }

 

    public void setAge(byte age) {

        this.age = age;

    }

 

    public String getAddress() {

        return address;

    }

 

    public void setAddress(String address) {

        this.address = address;

    }

 

    public float getGpa() {

        return gpa;

    }

 

    public void setGpa(float gpa) {

        this.gpa = gpa;

    }

}


2. Tạo lớp StudentDao.java

Tạo file "student.txt" tại thư mục gốc của dự án để lưu danh sách sinh viên.

Bài tập quản lý sinh viên trong java

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng file để lưu trữ và truy xuất các đối tượng sinh vien. Nên lớp Student phải được implements Serializable.

Lớp StudentDao.java chứa phương thức read() để đọc thông tin danh sách sinh viên từ file "student.txt" và phương thức write() để ghi thông tin danh sách sinh viên vào file.

Phương thức read() sử dụng đối tượng ObjectInputStream trong java để đọc danh sách sinh viên từ file.

Phương thức write() sử dụng đối tượng ObjectOutputStream trong java để ghi danh sách sinh viên vào file.

File: StudentDao.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77     

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

package vn.viettuts;

 

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.ObjectInputStream;

import java.io.ObjectOutputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

 

/**

 * StudentDao class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class StudentDao {

    private static final String STUDENT_FILE_NAME = "student.txt";

 

    /**

     * save list student to file

     *

     * @param studentList: list student to save

     */

    public void write(List<Student> studentList) {

        FileOutputStream fos = null;

        ObjectOutputStream oos = null;

        try {

            fos = new FileOutputStream(new File(STUDENT_FILE_NAME));

            oos = new ObjectOutputStream(fos);

            oos.writeObject(studentList);

        } catch (FileNotFoundException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        } finally {

            closeStream(fos);

            closeStream(oos);

        }

    }

 

    /**

     * read list student from file

     *

     * @return list student

     */

    public List<Student> read() {

        List<Student> studentList = new ArrayList<>();

        FileInputStream fis = null;

        ObjectInputStream ois = null;

        try {

            fis = new FileInputStream(new File(STUDENT_FILE_NAME));

            ois = new ObjectInputStream(fis);

            studentList = (List<Student>) ois.readObject();

        } catch (FileNotFoundException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        } catch (ClassNotFoundException e) {

            e.printStackTrace();

        } finally {

            closeStream(fis);

            closeStream(ois);

        }

        return studentList;

    }

 

    /**

     * close input stream

     *

     * @param is: input stream

     */

    private void closeStream(InputStream is) {

        if (is != null) {

            try {

                is.close();

            } catch (IOException e) {

                e.printStackTrace();

            }

        }

    }

 

    /**

     * close output stream

     *

     * @param os: output stream

     */

    private void closeStream(OutputStream os) {

        if (os != null) {

            try {

                os.close();

            } catch (IOException e) {

                e.printStackTrace();

            }

        }

    }

}


3. Tạo lớp SortStudentByGPA.java

Lớp SortStudentByGPA implements Comparator được sử dụng để sắp xếp sinh viên tăng dần theo điểm trung bình. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Comparator trong java.

File: SortStudentByGPA.java

1

2

3

4

5

6

7       

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

package vn.viettuts;

 

import java.util.Comparator;

 

/**

 * SortStudentByGPA class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class SortStudentByGPA implements Comparator<Student> {

    @Override

    public int compare(Student student1, Student student2) {

        if (student1.getGpa() > student2.getGpa()) {

            return 1;

        }

        return -1;

    }

}


4. Tạo lớp SortStudentByName.java

Lớp SortStudentByName implements Comparator được sử dụng để sắp xếp sinh viên tăng dần theo tên.

File: SortStudentByName.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

package vn.viettuts;

 

import java.util.Comparator;

 

/**

 * SortStudentByName class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class SortStudentByName implements Comparator<Student> {

    @Override

    public int compare(Student student1, Student student2) {

        return student1.getName().compareTo(student2.getName());

    }

}


5. Tạo lớp StudentManager.java

Lớp này cung cấp các phương thức để thêm, sửa, xóa, sắp xếp và hiển thị sinh viên.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176     

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

package vn.viettuts;

 

import java.util.Collections;

import java.util.List;

import java.util.Scanner;

 

/**

 * StudentManager class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class StudentManager {

    public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    private List<Student> studentList;

    private StudentDao studentDao;

     

    /**

     * init StudentDao object and

     * read list student when init StudentManager object

     */   

    public StudentManager() {

        studentDao = new StudentDao();

        studentList = studentDao.read();

    }

 

    /**

     * add student to studentList

     *

     * @param student

     */

    public void add() {

        int id = (studentList.size() > 0) ? (studentList.size() + 1) : 1;

        System.out.println("student id = " + id);

        String name = inputName();

        byte age = inputAge();

        String address = inputAddress();

        float gpa = inputGpa();

        Student student = new Student(id, name, age, address, gpa);

        studentList.add(student);

        studentDao.write(studentList);

    }

 

    /**

     * edit student by id

     *

     * @param id

     */

    public void edit(int id) {

        boolean isExisted = false;

        int size = studentList.size();

        for (int i = 0; i < size; i++) {

            if (studentList.get(i).getId() == id) {

                isExisted = true;

                studentList.get(i).setName(inputName());

                studentList.get(i).setAge(inputAge());

                studentList.get(i).setAddress(inputAddress());

                studentList.get(i).setGpa(inputGpa());

                break;

            }

        }

        if (!isExisted) {

            System.out.printf("id = %d not existed. ", id);

        } else {

            studentDao.write(studentList);

        }

    }

 

    /**

     * delete student by id

     *

     * @param id: student id

     */

    public void delete(int id) {

        Student student = null;

        int size = studentList.size();

        for (int i = 0; i < size; i++) {

            if (studentList.get(i).getId() == id) {

                student = studentList.get(i);

                break;

            }

        }

        if (student != null) {

            studentList.remove(student);

            studentDao.write(studentList);

        } else {

            System.out.printf("id = %d not existed. ", id);

        }

    }

 

    /**

     * sort student by name

     */

    public void sortStudentByName() {

        Collections.sort(studentList, new SortStudentByName());

    }

 

    /**

     * sort student by id

     */

    public void sortStudentByGPA() {

        Collections.sort(studentList, new SortStudentByGPA());

    }

 

    /**

     * show list student to screen

     */

    public void show() {

        for (Student student : studentList) {

            System.out.format("%5d | ", student.getId());

            System.out.format("%20s | ", student.getName());

            System.out.format("%5d | ", student.getAge());

            System.out.format("%20s | ", student.getAddress());

            System.out.format("%10.1f%n", student.getGpa());

        }

    }

 

    /**

     * input student id

     *

     * @return student id

     */

    public int inputId() {

        System.out.print("Input student id: ");

        while (true) {

            try {

                int id = Integer.parseInt((scanner.nextLine()));

                return id;

            } catch (NumberFormatException ex) {

                System.out.print("invalid! Input student id again: ");

            }

        }

    }

     

    /**

     * input student name

     *

     * @return student name

     */

    private String inputName() {

        System.out.print("Input student name: ");

        return scanner.nextLine();

    }

 

    /**

     * input student address

     *

     * @return student address

     */

    private String inputAddress() {

        System.out.print("Input student address: ");

        return scanner.nextLine();

    }

 

    /**

     * input student age

     *

     * @return student age

     */

    private byte inputAge() {

        System.out.print("Input student age: ");

        while (true) {

            try {

                byte age = Byte.parseByte((scanner.nextLine()));

                if (age < 0 && age > 100) {

                    throw new NumberFormatException();

                }

                return age;

            } catch (NumberFormatException ex) {

                System.out.print("invalid! Input student id again: ");

            }

        }

    }

 

    /**

     * input student gpa

     *

     * @return gpa

     */

    private float inputGpa() {

        System.out.print("Input student gpa: ");

        while (true) {

            try {

                float gpa = Float.parseFloat((scanner.nextLine()));

                if (gpa < 0.0 && gpa > 10.0) {

                    throw new NumberFormatException();

                }

                return gpa;

            } catch (NumberFormatException ex) {

                System.out.print("invalid! Input student age again: ");

            }

        }

    }

 

    // getter && setter

    public List<Student> getStudentList() {

        return studentList;

    }

 

    public void setStudentList(List<Student> studentList) {

        this.studentList = studentList;

    }

}


6. Tạo lớp Main.java

Lớp này chứa phương thức main(), định nghĩa menu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16     

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

package vn.viettuts;

 

import java.util.Scanner;

 

/**

 * Main class

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class Main {

    public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 

    public static void main(String[] args) {

        String choose = null;

        boolean exit = false;

        StudentManager studentManager = new StudentManager();

        int studentId;

 

        // show menu

        showMenu();

        while (true) {

            choose = scanner.nextLine();

            switch (choose) {

            case "1":

                studentManager.add();

                break;

            case "2":

                studentId = studentManager.inputId();

                studentManager.edit(studentId);

                break;

            case "3":

                studentId = studentManager.inputId();

                studentManager.delete(studentId);

                break;

            case "4":

                studentManager.sortStudentByGPA();

                break;

            case "5":

                studentManager.sortStudentByName();

                break;

            case "6":

                studentManager.show();

                break;

            case "0":

                System.out.println("exited!");

                exit = true;

                break;

            default:

                System.out.println("invalid! please choose action in below menu:");

                break;

            }

            if (exit) {

                break;

            }

            // show menu

            showMenu();

        }

    }

 

    /**

     * create menu

     */

    public static void showMenu() {

        System.out.println("-----------menu------------");

        System.out.println("1. Add student.");

        System.out.println("2. Edit student by id.");

        System.out.println("3. Delete student by id.");

        System.out.println("4. Sort student by gpa.");

        System.out.println("5. Sort student by name.");

        System.out.println("6. Show student.");

        System.out.println("0. exit.");

        System.out.println("---------------------------");

        System.out.print("Please choose: ");

    }

}


Run bài tập quản lý sinh viên trong java

Kết quả:

-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 1
student id = 1
Input student name: Vu Van Vinh
Input student age: 22
Input student address: Ha Noi
Input student gpa: 8
-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 1
student id = 2
Input student name: Pham Ba Hao
Input student age: 21
Input student address: Vinh Phuc
Input student gpa: 9
-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 6
  1 |     Vu Van Vinh |  22 |        Ha Noi |    8.0
  2 |     Pham Ba Hao |  21 |      Vinh Phuc |    9.0
-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 5
-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 6
  2 |     Pham Ba Hao |  21 |      Vinh Phuc |    9.0
  1 |     Vu Van Vinh |  22 |        Ha Noi |    8.0
-----------menu------------
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.
0. exit.
---------------------------
Please choose: 0
exited!

Download Now!


Nếu bạn quan tâm bạn có thể mở rộng bài này bằng cách:

 • Dựng giao diện cho bài này bằng Swing, JavaFX hoặc JSP.
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu sinh viên.
 • Thêm chức năng tìm kiếm sinh viên.
 • ...

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tin: viettuts.vn