Bài 64: Bài tập java - Kiểm tra chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hay không?

Ngày đăng: 1/2/2023 1:43:33 PM

Bài tập java - Kiểm tra chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hay không?

Đề bài: Viết chương trình java kiểm tra xem chuỗi s1 chứa chuỗi s2 không?


Lời giải

Để kiểm tra chuỗi s1 chứa chuỗi s2 hay không, bạn có thể sử dụng phương thức contains() trong java.

File: StringExample3.java

1    

2

3

4

5

6

7

8

9      

package vn.viettuts.baitap;

 

public class StringExample3 {

    public static void main(String[] args) {

        String str1 = "hoc java co ban den nang cao.";

        String str2 = "java co ban";

        System.out.println(str1.contains(str2));

    }

}

Kết quả:

 true

Nguồn tin: viettuts