Bài 58: Bài tập Java - Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Java

Ngày đăng: 1/2/2023 1:24:56 PM

Bài tập Java - Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Java

Đề bài: viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên n trong Java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Ví dụ: với 1234, tổng các chữ số là 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong java


Lời giải

Dưới đây là chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên n trong Java.

File: BaiTap10.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41   

package vn.viettuts.baitap;

 

import java.util.Scanner;

 

/**

 * Chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên dương n.

 * Tổng của các chữ số của 6677 là 6 + 6 + 7 + 7 = 26.

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class BaiTap10 {

    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static int DEC_10 = 10;

     

    /**

     * main

     *

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");

        int n = scanner.nextInt();

        System.out.printf("Tổng của các chữ số "

                + "của %d là: %d", n, totalDigitsOfNumber(n));

    }

     

    /**

     * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương

     *

     * @param n: số nguyên dương

     * @return

     */

    public static int totalDigitsOfNumber(int n) {

        int total = 0;

        do {

            total = total + n % DEC_10;

            n = n / DEC_10;

        } while (n > 0);

        return total;

    }

}

Kết quả:

 Nhập số nguyên dương n = 6677
 Tổng của các chữ số của 6677 là: 26

Nguồn tin: viettuts