Bài 63: Bài tập Java - Liệt kê số lần xuất hiện của các từ trong một chuỗi

Ngày đăng: 1/2/2023 1:41:30 PM

Bài tập Java - Liệt kê số lần xuất hiện của các từ trong một chuỗi

Đề bài: Viết chương trình java liệt kê số lần xuất hiện của các từ trong một chuỗi.


Lời giải

Trong bài này chúng tôi sử dụng StringBuilder thay vì String trong java để build một từ và sử dụng TreeMap để lưu các từ tìm được và số lần xuất hiện của chúng trong chuỗi đã cho.

File: StringExample2.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52    

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

package vn.viettuts.baitap;

 

import java.util.Map;

import java.util.TreeMap;

 

/**

 * Chương trình liệt kê số lần xuất hiện của các từ của một chuỗi

 * trong java

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class StringExample2 {

    public static final char SPACE = ' ';

    public static final char TAB = ' ';

    public static final char BREAK_LINE = ' ';

     

    /**

     * main

     *

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        String str = "hoc java     co ban den nang cao"

                + "      hoc c++ co ban den nang cao.";

        System.out.println("---------------------------------");

        System.out.println(str);

        System.out.println("---------------------------------");

        // liệt kê sô lần xuất hiện của các từ trong chuỗi trên

        System.out.println("Liệt kê số lần xuất hiện của các từ: ");

        Map<String, Integer> wordMap = countWords(str);

        for (String key : wordMap.keySet()) {

            System.out.print(key + " " + wordMap.get(key) + " ");

        }

    }

 

    /**

     * Đếm số từ của một chuỗi,

     * giả sử các từ được ngăn cách nhau bởi một hoặc nhiều

     * dấu 'space', tab ' ' và xuống dòng ' '

     *

     * @param input - chuỗi ký tự

     * @return số từ của chuỗi ký tự input

     */

    public static Map<String, Integer> countWords(String input) {

        // khởi tạo wordMap

        Map<String, Integer> wordMap = new TreeMap<String, Integer>();

        if (input == null) {

            return wordMap;

        }

        int size = input.length();

        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        for (int i = 0; i < size; i++) {

            if (input.charAt(i) != SPACE && input.charAt(i) != TAB

                    && input.charAt(i) != BREAK_LINE) {

                // build một từ

                sb.append(input.charAt(i));

            } else {

                // thêm từ vào wordMap

                addWord(wordMap, sb);

                sb = new StringBuilder();

            }

        }

        // thêm từ cuối cùng tìm được vào wordMap

        addWord(wordMap, sb);

        return wordMap;

    }

     

    /**

     * Thêm từ vào wordMap

     *

     * @param wordMap: map chứa các từ và số lần xuất hiện

     * @param sb: từ cần thêm vào wordMap

     */

    public static void addWord(Map<String, Integer> wordMap, StringBuilder sb) {

        String word = sb.toString();

        if (word.length() == 0) {

            return;

        }

        if (wordMap.containsKey(word)) {

            int count = wordMap.get(word) + 1;

            wordMap.put(word, count);

        } else {

            wordMap.put(word, 1);

        }

    }

}

Kết quả:

 ---------------------------------
 hoc java     co ban den nang cao      
  hoc c++ co ban den nang cao.
 ---------------------------------
 Liệt kê số lần xuất hiện của các từ: 
 ban 2
 c++ 1
 cao 1
 cao. 1
 co 2
 den 2
 hoc 2
 java 1
 nang 2
 

Lưu ý: trong một số trường hợp phải thao tác nhiều với một chuỗi bạn nên sử dụng StringBuilder thay vì sử dụng String nhé.

Một bài toán có trăm nghìn cách giải. Hãy giải bài toán đó theo cách của bạn!

Nguồn tin: viettuts