Bài 56: Bài tập Java - Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Java

Ngày đăng: 1/2/2023 1:18:10 PM

Bài tập Java - Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Java

Đề bài: Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.


Định nghĩa

Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là những số nguyên tố.
Chú ý: Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn, tất cả các số chẵn khác không phải là số nguyên tố vì chúng chia hết cho 2.


Ví dụ số nguyên tố

Danh sách số nguyên tố nhỏ hơn 100:

Số nguyên tố trong java


Lời giải

File: BaiTap7.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54     

55

package vn.viettuts.baitap;

 

import java.util.Scanner;

 

/**

 * Chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.

 *

 * @author viettuts.vn

 */

public class BaiTap7 {

    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 

    /**

     * main

     *

     * @param args

     */

    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Nhập n = ");

        int n = scanner.nextInt();

        System.out.printf("%d số nguyên tố đầu tiên là: ", n);

        int dem = 0; // đếm số số nguyên tố

        int i = 2;   // tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2

        while (dem < n) {

            if (isPrimeNumber(i)) {

                System.out.print(i + " ");

                dem++;

            }

            i++;

        }

    }

 

    /**

     * check so nguyen to

     *

     * @author viettuts.vn

     * @param n: so nguyen duong

     * @return true la so nguyen so,

     *         false khong la so nguyen to

     */

    public static boolean isPrimeNumber(int n) {

        // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to

        if (n < 2) {

            return false;

        }

        // check so nguyen to khi n >= 2

        int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);

        for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {

            if (n % i == 0) {

                return false;

            }

        }

        return true;

    }

}

Kết quả:

 Nhập n = 10
 10 số nguyên tố đầu tiên là: 
 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 

Nguồn tin: viettuts