Bài 36: Access Modifier trong Java

Ngày đăng: 1/2/2023 9:02:42 AM

Tổng quan về Access Modifier trong java

Bảng dưới đây mô tả khả năng truy cập của các Access Modifier trong java:

Access Modifier

Trong lớp

Trong package

Ngoài package bởi lớp con

Ngoài package

Private

Y

N

N

N

Default

Y

Y

N

N

Protected

Y

Y

Y

N

Public

Y

Y

Y

Y

Hình ảnh minh họa:

Ảnh minh họa access modifier trong java


1. Phạm vi truy cập private

Private Access Modifier chỉ được truy cập trong phạm vi lớp.

Ví dụ về private access modifier trong java

Trong ví dụ, chúng ta tạo 2 lớp A và Simple. Lớp A chứa biến và phương thức được khai bao là private. Chúng ta cố gắng truy cập chúng từ bên ngoài lớp A. Điều này dẫn đến Compile time error:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15    

class A {

    private int data = 40;

 

    private void msg() {

        System.out.println("Hello java");

    }

}

 

public class Simple {

    public static void main(String args[]) {

        A obj = new A();

        System.out.println(obj.data);// Compile Time Error

        obj.msg();// Compile Time Error

    }

}

Vai trò của Private Constructor

Nếu bạn tạo bất kỳ constructor là private trong lớp, bạn sẽ không thể tạo instance của class bên ngoài nó. Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12     

13

14

class A {

    private A() {

    }//private constructor

 

    public void msg() {

        System.out.println("Hello java");

    }

}

 

public class Simple {

    public static void main(String args[]) {

        A obj = new A();//Compile Time Error

    }

}

Chú ý: Một lớp không thể là private hoặc protected, ngoại trừ lớp lồng nhau.


2. Phạm vi truy cập default

Nếu bạn không khai báo modifier nào, thì nó chính là trường hợp mặc định. Default Access Modifier là chỉ được phép truy cập trong cùng package.

Ví dụ về Default Access Modifier trong Java

1

2

3

4

5

6

7

8      

// Lưu file với tên A.java

package vn.viettuts.demo;

 

class A {

    void msg() {

        System.out.println("Hello");

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11     

// Lưu file với tên B.java

package vn.viettuts.mypack;

 

import vn.viettuts.demo.*;

 

public class B {

    public static void main(String args[]) {

        A obj = new A(); // Compile Time Error 

        obj.msg();       // Compile Time Error 

    }

}

Trong ví dụ trên, phạm vi truy cập của lớp A và phương thức của msg() của nó là mặc định nên chúng không thể được truy cập từ bên ngoài package.


3. Phạm vi truy cập protected

Protected access modifier được truy cập bên trong package và bên ngoài package nhưng phải kế thừa.

Protected access modifier có thể được áp dụng cho biến, phương thức, constructor. Nó không thể áp dụng cho lớp.

Ví dụ về protected access modifier trong Java:

 

1

2

3

4

5

6

7

8      

// Lưu file với tên A.java

package vn.viettuts.demo;

 

public class A {

    protected void msg() {

        System.out.println("Hello");

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

11

// Lưu file với tên B.java

package vn.viettuts.mypack;

 

import vn.viettuts.demo.*;

 

public class B extends A {

    public static void main(String args[]) {

        B obj = new B(); 

        obj.msg();

    }

}

Kết quả:

 Hello
 

4. Phạm vi truy cập public

Public access modifier được truy cập ở mọi nơi.

Ví dụ về public access modifier trong java:

1    

2

3

4

5

6

7

8

// Lưu file với tên A.java

package vn.viettuts.demo;

 

public class A {

    public void msg() {

        System.out.println("Hello");

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

11

// Lưu file với tên B.java

package vn.viettuts.mypack;

 

import vn.viettuts.demo.*;

 

public class B {

    public static void main(String args[]) {

        A obj = new A();

        obj.msg();

    }

}

Kết quả:

 Hello

Nguồn tin: viettuts