Bài 83: (ASP.NET Razor) Sử dụng Facebook để xác thực đăng nhập trong Identity

Ngày đăng: 12/30/2022 9:22:17 AM

Tạo ứng dụng Facebook để thêm tính năng Đăng nhập từ Facebook

Trước tiên bạn cần có tài khoản phát triển trên Facebook, sau đó vào developers.facebook.com/apps/ và tạo ra một ứng dụng mới.

Sau khi tạo ra ứng dụng, tại trang tổng quan (chọn Bản điều khiển) - bấm chọn Đăng nhập bằng Facebook

Sau đó chọn Đăng nhập bằng Facebook ở khu vực điều hướng trái, chọn Web

Chọn mục Cài đặt của tính năng đăng nhập, tại ô Url chuyển hướng OAuth hợp lệ điền các Url cho phép chuyển hướng đến, tại đây điền https://localhost:5001/dang-nhap-tu-facebook vài sau đây chúng ta thiết lập ứng dụng Asp.net sử dụng Url này nhận thông tin do Facbook gửi đến

Cuối cùng vào phần Cài đặt > Thông tin cơ bản tại đây lấy được hai thông tin là: AppId (ID của ứng dụng) và AppSecret (khóa bí mật) - hai thông tin này để xác thực ứng dụng ASP.NET được quyền truy cập API thông qua ứng dụng vừa tạo trên Facebook

Tích hợp Facebook vào ASP.NET Identity

Các thiết lập và cách sử dụng giống với trường hợp tích hợp Google. Trước tiên đảm bảo đã có gói Microsoft.AspNetCore.Authentication.Facebook

 dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.Facebook

Thêm cấu hình vào appsettings.json

 {
  // các cấu hình khác
 
  "Authentication": {
   "Google": {
     //...
   }, 
   "Facebook": {
    "AppId": "điền ID ứng dụng Facebook",
    "AppSecret": "điền mã số bí mật"
   }
  },
 }
 
 

Tiếp theo ConfigureServices của Startup thêm vào:

 services.AddAuthentication()
   .AddGoogle(googleOptions =>
   {
     // Cấu hình Google từ bài trước ... (bỏ đi nếu không dùng)
   })
   .AddFacebook(facebookOptions => {
     // Đọc cấu hình
     IConfigurationSection facebookAuthNSection = Configuration.GetSection("Authentication:Facebook");
     facebookOptions.AppId = facebookAuthNSection["AppId"];
     facebookOptions.AppSecret = facebookAuthNSection["AppSecret"];
     // Thiết lập đường dẫn Facebook chuyển hướng đến
     facebookOptions.CallbackPath = "/dang-nhap-tu-facebook";
   });
 

Như vậy đã hoàn thành tích hợp Facebook vào Asp.net, nó sử dụng lại tất cả các code mà đã thực hành chi tiết khi tích hợp Google (sử dụng lại ExternalLogin.cshtml.cs ... )

 

Mã nguồn tham khảo ASP_NET_CORE/Album

Nguồn tin: Xuanthulab