Bài 50: (ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

Ngày đăng: 12/29/2022 10:52:53 AM

Lớp SqlCommand - Khởi tạo đối tượng SqlCommand

Lớp SqlCommand triển khai từ DbCommand cho phép tạo ra đối tượng mà từ đó có thể thi hành các lệnh SQL tương tác với MS SQL Server như các mệnh đề UPDATE|INSERT|CREATE TABLE|SELECT ... cũng như cho phép thi hành các hàm, các stored procedure của Database.

Chú ý: Nếu sử dụng MySQL thì đối tượng triển khai DbCommand là MySqlCommand, có cách sử dụng một cách tương tự.

Để nhanh chóng có một MS SQL Server kèm dữ liệu mẫu, hãy dùng Docker và thực hiện theo hướng dẫn: MS SQL Server trên Docker

Để tạo và thi hành được SqlCommand thì cần thiết lập cho nó câu lệnh SQL (truy vấn), và các tham số cho lệnh SQL đó, đồng thời phải thiết lập thông tin kết nối đến SQL Server SqlConnection vào đối tượng SqlCommand.

Ví dụ, khởi tạo SqlCommand - thiết lập ngay câu query và kết nối

 var cmd = new SqlCommand(queryString, connection);

Có thể khởi tạo SqlCommand sau đó mới thiết lập các thông số (câu truy vấn, kết nối và các tham số ...) rồi sau đó thực hiện SqlCommand (thực hiện truy vấn SQL)

 // Tạo kết nối
   var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
               Initial Catalog=xtlab;
               User ID=SA;Password=Password123";
   var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
   connection.Open();
 
 
   // Tạo đối tượng DbCommand
   using var command = new SqlCommand();
   command.Connection = connection;
   // select, insert, update, delete
   command.CommandText = "Mệnh đề truy vấn SQL";
 
   // Thực hiện các câu truy vấn, đọc kết quả
   // ...
   // ...
 
   connection.Close();

Từ đối tượng SqlConnection cũng có thể tạo ngay đối tượng SqlCommand gắn với kết nối đó:

   using (var cmd = connection.CreateCommand())
   {
     cmd.CommandText  = queryString;
     // thực hiện lệnh ...
   }
 

Như vậy để thi hành lệnh SQL với SqlCommand, thì cần có một kết nối trước (SqlConnection), rồi tạo ra đối tượng SqlCommand, gán cho nó kết nối, câu lệnh SQL sau đó mới thi hành được. Để thi hành, gọi một trong các phương thức như ExecuteScalarExecuteNonQueryExecuteReader ... trình bày ở mục phía dưới

Thiết lập các tham số cho SqlCommmand

Các câu lệnh SQL có thể viết chứa tên tham số trong nó, sau đó giá trị thực của tham số này được SqlCommand gán thay vào để có mệnh đề SQL thực sự. Tham số trong chuỗi câu lệnh SQL ký hiệu là @tenthamso (nhớ có ký hiệu @ ), ví dụ:

 string queryString = "SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc where DanhmucID > @DanhmucID";

Thì có một tham số tên @DanhmucID: Giá trị thực sự của tham số này thay thế bởi giá trị của của một đối tượng kiểu SqlParameter. Tập hợp các tham số này lưu trong thuộc tính Parameters của SqlCommand

 command.Parameters.AddWithValue("@Danhmuc", 5);
 

Thì trong Parameters có một SqlParameter có tên @Danhmuc với giá trị là 5, lúc này SqlCommand sẽ thay thế giá trị 5 vào vị trí @Danhmuc của câu truy vấn, kết quả câu truy vấn là

 "SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc where DanhmucID > 5"

Ngoài ra có thể khởi tạo một SqlParameter và thêm vào, ví dụ:

 var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", 5); // Tạo tham số
 command.Parameters.Add(danhmuc);         // Thêm vào SqlCommand
 
 var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", 5); // Tạo tham số
 command.Parameters.Add(danhmuc);         // Thêm vào SqlCommand
 

Hoặc chi tiết hơn như

 // Khởi tạo có chỉ định kiểu dữ liệu
 var danhmuc = new SqlParameter("@DanhmucID", SqlDbType.Int);
 // Gán gái trị vào tham số
 danhmuc.Value = 5;
 // Thêm vào SqlCommand
 command.Parameters.Add(danhmuc);
 

Các cách thi hành SqlCommand và lấy kết quả truy vấn

Có các phương thức khác nhau để thi hành SqlCommand tùy theo ngữ cảnh với mục đích khác nhau, gồm có các phương thức như:

 • ExecuteNonQuery() thi hành truy vấn - không cần trả về dữ liệu gì, phù hợp thực hiện các truy vấn như UpdateDelete ...
 • ExecuteReader() thi hành lệnh - trả về đối tượng giao diện IDataReader như SqlDataReader, từ đó đọc được dữ liệu trả về
 • ExecuteScalar() thì hành và trả về một giá trị duy nhất - ở hàng đầu tiên, cột đầu tiên

Sau đây áp dụng gọi các hàm trên

Thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteScalar()

Nếu thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteScalar thì nó sẽ thi hành câu lệnh SQL và trả về 1 giá trị là cột đầu tiên của dòng đầu tiên. (Cho dù câu lệnh SQL thực tế trả về tập kết quả nhiều dòng nhiều cột). Lưu ý: giá trị có độ dài tối đa 2033 ký tự

Ví dụ sau sẽ chèn một dòng mới vào bảng và trả về giá trị định danh của dòng mới chèn vào (ID). Ở đây chèn một Shipper mới thông tin HoTen và Sodienthoai vào bảng Shippers

 // Tạo đối tượng DbCommand
 using var command = new SqlCommand();
 command.Connection = connection;
 
 // Câu truy vấn gồm: chèn dữ liệu vào và lấy định danh(Primary key) mới chèn vào
 string queryString = @"INSERT INTO Shippers (Hoten, Sodienthoai) VALUES (@Hoten, @Sodienthoai);
            SELECT CAST(scope_identity() AS int)";
 
 command.CommandText = queryString;
 command.Parameters.AddWithValue("@Hoten", "Abc");
 command.Parameters.AddWithValue("@Sodienthoai", 123456);
 
 var ShipperID = command.ExecuteScalar(); // Thi hành SQL trả về giá trị đầu tiên
 Console.WriteLine($"Thêm mới Shipper, ID = {ShipperID}");
 

Thi hành với ExecuteNonQuery

Thi hành SqlCommand bằng phương thức ExecuteNonQuery nó chỉ trả về kết quả là số dòng dữ liệu bị ảnh hưởng (số dòng xóa, số dòng update ...). Thường dùng cách này để thi hành các truy vấn UPDATE, INSERT, DELETE. Tuy nhiên, nếu là gọi Procedure thì có kết quả trả về.

 // Tạo kết nối
 var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
             Initial Catalog=xtlab;
             User ID=SA;Password=Password123";
 var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
 connection.Open();
 
 
 // Tạo đối tượng SqlCommand
 using var command = new SqlCommand();
 command.Connection = connection;
 
 // Câu truy vấn gồm: chèn dữ liệu vào và lấy định danh(Primary key) mới chèn vào
 string queryString = @"DELETE Shippers WHERE ShipperID = @ShipperID";
 
 command.CommandText = queryString;
 command.Parameters.AddWithValue("@ShipperID", 4);
 
 var rows_affected = command.ExecuteNonQuery();
 Console.WriteLine($"Số dòng ảnh hưởng = {rows_affected}");
 
 connection.Close();
 

Thi hành với ExecuteReader

Thi hành SqlCommand với phương thức thì nó sẽ tạo ra đối tượng SqlDataReader được mở sẵn, từ đối tượng đó giúp đọc từng dòng kết quả trả về.

Một số phương thức trong SqlDataReader

 • SqlDataReader.HasRows() cho biết có dòng dữ liệu nào không
 • SqlDataReader.Read() nạp dữ liệu dòng tiếp theo, nếu trả về true là có dòng dữ liệu nạp về thành công, nếu false là đã hết dữ liệu nạp về. Sau khi gọi phương thực này, thì các cột của dòng có thể đọc bằng các toán tử [cột], hoặc các hàm đọc dữ liệu như .GetInt32(cột).GetString(cột) ...
 • SqlDataReader.Close() đóng Reader sau khi đọc xong dữ liệu

Các câu lệnh SELECT có thể dùng cách náy

readCate.cs

 // Tạo kết nối
 var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
             Initial Catalog=xtlab;
             User ID=SA;Password=Password123";
 var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
 connection.Open();
 
 
 // Tạo đối tượng SqlCommand
 using var command = new SqlCommand();
 command.Connection = connection;
 
 // Câu truy vấn lấy danh mục
 string queryString = @"SELECT DanhmucID, TenDanhMuc, MoTa FROM Danhmuc";
 command.CommandText = queryString;
 
 // Thi hành truy vấn trả về SqlReader
 using var reader = command.ExecuteReader();
 
 // Kiểm tra có kết quả trả về
 if (reader.HasRows)
 {
   // Đọc từng dòng tập kết quả
   while (reader.Read())
   {
     var danhmuc = reader.GetInt32(0);
     var tendanhmuc = reader["TenDanhMuc"];
     var mota = reader.GetString("Mota");
 
     Console.WriteLine($"{danhmuc, 4} - {tendanhmuc, -20} - {mota}");
   }
 }
 else
 {
   Console.WriteLine("Không có dữ liệu trả về");
 }
 
 
 connection.Close();
 

Ngoài ra khi có được đối tượng SqlDataReader, có thể lấy toàn bộ kết quả trả về của SqlCommand đưa vào DataTable

 //...
 SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT DanhmucID, TenDanhMuc FROM Danhmuc;", connection);
 using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
 {
   DataTable myTable = new DataTable();
 
   if (reader.HasRows)
   {
     myTable.Load(reader);
   }
   else
   {
     //No rows
   }
 }
 //...
 

ExecuteXmlReader

Thi hành SqlCommand với phương thức thì nó sẽ tạo ra đối tượng System.Xml.XmlReader, từ đối tượng đó giúp đọc từng dòng kết quả trả về theo cấu trúc XML.

Gọi Procedure của DB

Mặc định SqlCommand sẽ coi nội dung trong thuộc tính CommandText là câu lệnh SQL vì nó đã thiết lập CommandType bằng CommandType.Text (xem ví dụ trên). Nếu muốn gọi đến Procedure thì thiết lập nó bằng CommandType.StoredProcedure.

Bạn có thể chạy câu lệnh T-SQL để tạo ra một StoredProcedure mẫu có tên getproduct với một tham số @id, thủ tục này đơn giản lấy thông tin của sản phẩm theo ID

 CREATE PROCEDURE [dbo].[getproduct](@id int)
 AS
 BEGIN
 	SET NOCOUNT ON;
 	SELECT TenSanpham, Gia FROM Sanpham Where SanphamID = @id
 END
 

Thực hành gọi thủ tục SQL Server

callProcedure.cs

 //...
 public static void CallStoredProcedure()
 {
   string sqlconnectStr   = "Data Source=localhost,1433;Initial Catalog=xtlab;User ID=SA;Password=Password123";
   SqlConnection connection = new SqlConnection(sqlconnectStr);
   connection.Open();
 
   // Thi hành thủ tục PROCEDURE [dbo].[getproduct](@id int) trong MS SQL Server
   SqlCommand cmd  = new SqlCommand("getproduct", connection);
   cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
   // Tham số của procedure
   cmd.Parameters.Add(
     new SqlParameter() {
       ParameterName  = "@id",
       SqlDbType    = SqlDbType.Int,
       Value      = 10
     }
   );
 
   // Đọc kết quả trả về
   using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
   {
     while (reader.Read())
     {
       var ten = reader["TenSanpham"];
       var gia = reader["Gia"];
 
       Console.WriteLine($"{ten} 	 {gia}");
     }
   }
 
 
  connection.Close();
 }
 //..
 

Chú ý, các phương thức của thi hành của SqlCommand đều có phương thức bất đồng bộ tương ứng như ExecuteNonQueryAsync()ExecuteReaderAsync() ... để thích thì áp dụng kỹ thuật async, kể các SqlDataReader với ReadAsync()

Mã nguồn: ADO_02_SqlCommand (git) hoặc tải về

Nguồn tin: XuanThuLab