Bài 51: (ADO.NET) DataAdapter DataSet và DataTable tìm hiểu và sử dụng

Ngày đăng: 12/29/2022 10:55:35 AM

DataAdapter, DataSet, DataTable

DataSet

DataSet là một cấu trúc phức tạp, thành phần cơ bản của ADO.NET. Nó ánh xạ CSDL nguồn (SQL Database) vào thành các đối tượng trong bộ nhớ. DataSet chứa trong nó là tập hợp các đối tượng DataTable.

Khởi tạo ra một đối tượng DataSet

 DataSet dataSet = new DataSet();

DataTable

DataTable là đối tượng chứa dữ liệu, nó có tên, các dòng, cột qua đó nó là ánh xạ của một bảng (Table) của CSDL.

Một vài đoạn code về DataTable như:

 // Khởi tạo bảng với tên MyTable
 DataTable table = new DataTable("MyTable");
 
 // Thêm các cột vào bảng
 table.Columns.Add("STT");
 table.Columns.Add("HoTen");
 table.Columns.Add("Tuoi");
 
 
 // Thêm dòng liệu vào cột
 table.Rows.Add(1, "XuanThuLab", 25);   // Dòng thứ nhất
 table.Rows.Add(2, "Nguyen Van A", 23);  // Dòng thứ hai
 table.Rows.Add(3, "Nguyen Van B", 20);  // Dòng thứ ba
 
 
 // Duyệt qua các cột, in tên cột
 Console.WriteLine($"Bảng {table.TableName}");
 foreach (DataColumn c in table.Columns)
 {
   Console.Write($"{c.ColumnName, 20}");
 }
 Console.WriteLine();
 
 // Duyệt qua các dòng và in dữ liệu cột
 for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
 {
   Console.Write($"{table.Rows[i][0], 20}");       // Cột 0, hàng i
   Console.Write($"{table.Rows[i]["HoTen"], 20}");    // Cột HoTen, hàng i
   Console.Write($"{table.Rows[i]["Tuoi"], 20}");    // Cột 2, hàng i
   Console.WriteLine();
 }
 
 // Gán giá trị dữ liệu vào trường (cell)
 table.Rows[2]["HoTen"] = "Họ tên mới";
 
 // Hoặc duyệt bằng foreach liệt kê các dòng
 Console.WriteLine();
 foreach (DataRow r in table.Rows)
 {
   Console.Write($"{r[0], 20}");
   Console.Write($"{r["HoTen"], 20}");
   Console.Write($"{r["Tuoi"], 20}");
   Console.WriteLine();
 }
 
 // Bảng MyTable
 //         STT        HoTen        Tuoi
 //          1     XuanThuLab         25
 //          2    Nguyen Van A         23
 //          3    Nguyen Van B         20
 
 //          1     XuanThuLab         25
 //          2    Nguyen Van A         23
 //          3     Họ tên mới         20
 

DataTable có thể đưa vào trong DataSet, ví dụ

 dataSet.Tables.Add(table);

Xây dựng phương thực hiện thị dữ liệu DataTable để dùng cho các ví dụ sau:

 static void ShowDataTable(DataTable table)
 {
   Console.WriteLine("Bảng: " + table.TableName);
   // Hiện thị các cột
   foreach (DataColumn column in table.Columns)
   {
     Console.Write($"{column.ColumnName, 15}");
   }
   Console.WriteLine();
 
   // Hiện thị các dòng dữ liệu
   int number_cols = table.Columns.Count;
   foreach (DataRow row in table.Rows) {
     for (int i = 0; i < number_cols; i++)
     {
       Console.Write($"{row[i], 15}");
     }
     Console.WriteLine();
   }
 
 }
 

DataAdapter

DataAdapter là lớp tạo ra cầu nối giữa DataSet (các bảng) với nguồn dữ liệu (Database - Tabble) - từ đó có thể lấy dữ liệu nguồn về DataSet, dữ liệu được biên tập (insert, update, delete) trong DataSet - sau đó cập nhật trở lại nguồn.

Một đối tượng DataAdapter có các thuộc tính quan trọng để tạo ra các thao tác tương tác với Database như:

 • SelectCommand thuộc tính chứa đối tượng SqlCommand, nó chạy khi lấy dữ liệu bằng cách gọi phương thực Fill
 • InsertCommand thuộc tính chứa đối tượng SqlCommand, chạy khi thực hiện thêm dữ liệu
 • UpdateCommand thuộc tính chứa đối tượng SqlCommand, chạy khi thực hiện cập nhật
 • DeleteCommand thuộc tính chứa đối tượng SqlCommand, chạy khi thực hiện xóa dòng dữ liệu

Ví dụ: Bảng Nhanvien có các trường NhanviennID,Ten,Ho tạo DataAdapter làm cầu nối giữa DataSet và bảng đó

 // Tạo kết nối
 var sqlconnectstring = @"Data Source=localhost,1433;
             Initial Catalog=xtlab;
             User ID=SA;Password=Password123";
 var connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
 connection.Open();
 
 
 // TẠO DataAdapter
 SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
 
 // Thiết lập bảng trong DataSet ánh xạ tương ứng có tên là Nhanvien
 adapter.TableMappings.Add("Table", "Nhanvien");
 
 // SelectCommand - Thực thi khi gọi Fill lấy dữ liệu về DataSet
 adapter.SelectCommand = new SqlCommand(@"SELECT NhanviennID,Ten,Ho FROM Nhanvien" ,connection);
 
 // InsertCommand - Thực khi khi gọi Update, nếu DataSet có chèn dòng mới (vào DataTable)
 // Dữ liệu lấy từ DataTable, như cột Ten tương ứng với tham số @Ten
 adapter.InsertCommand = new SqlCommand(@"INSERT INTO Nhanvien (Ten, Ho) VALUES (@Ten, @Ho)", connection);
 adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ten");
 adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Ho", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ho");
 
 // DeleteCommand - Thực thi khi gọi Update, nếu có remove dòng nào đó của DataTable
 adapter.DeleteCommand = new SqlCommand(@"DELETE FROM Nhanvien WHERE NhanviennID = @NhanviennID", connection);
 var pr1 = adapter.DeleteCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@NhanviennID", SqlDbType.Int));
  pr1.SourceColumn = "NhanviennID";
  pr1.SourceVersion = DataRowVersion.Original; // Giá trị ban đầu
 
 
 // UpdateCommand - Thực thi khi gọi Update, nếu có chỉnh sửa trường dữ liệu nào đó
 adapter.UpdateCommand = new SqlCommand(@"UPDATE Nhanvien SET Ho=@Ho, Ten = @Ten
                     WHERE NhanviennID = @NhanviennID", connection);
 adapter.UpdateCommand.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ten");
 adapter.UpdateCommand.Parameters.Add("@Ho", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ho");
 var pr2 = adapter.UpdateCommand.Parameters.Add(
   new SqlParameter("@NhanviennID", SqlDbType.Int)
   { SourceColumn = "NhanviennID" });
 pr2.SourceVersion = DataRowVersion.Original;
 
 
 
 DataSet dataSet = new DataSet();
 
 // Thực hiện lấy dữ liệu từ nguồn về DataSet
 adapter.Fill(dataSet);
 // Lấy DataTable kết quả và hiện thị
 DataTable dataTable = dataSet.Tables["Nhanvien"];
 ShowDataTable(dataTable);
 
 
 
 // Ví dụ thêm một dòng dữ liệu
 var rowadd = dataTable.Rows.Add();
 rowadd["Ho"] = "Họ mới";
 rowadd["Ten"] = "Tên mới";
 adapter.Update(dataSet);
 // Nạp lại
 adapter.Fill(dataSet);
 
 // Ví dụ cập nhật dòng thứ 10
 var rowedit = dataTable.Rows[10];
 rowedit["Ho"] = "Nguyễn";
 adapter.Update(dataSet);
 
 
 
 // Ví dụ xóa một dòng đữ thứ 10
 var rowdelete = dataTable.Rows[10];
 rowdelete.Delete();
 adapter.Update(dataSet);
 
 connection.Close();
 

Ví dụ áp dụng với ứng dụng WPF

adapter

NhanvienWindow.xaml

 <Window x:Class="MyApp.NhanvienWindow"
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
     xmlns:local="clr-namespace:MyApp"
     mc:Ignorable="d"
     Title="DadaAdapter" Height="329" Width="737" Loaded="NhanvienWindow_Loaded">
   <Grid>
     <Grid.RowDefinitions>
       <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
       <RowDefinition Height="30px"></RowDefinition>
     </Grid.RowDefinitions>
     <DataGrid x:Name="datagrid" Grid.Row="0" ItemsSource="{Binding}" />
     <StackPanel Background="#FF7F8494" Grid.Row="1" Orientation="Horizontal">
       <Button x:Name="btnLoad" Content="Load" Padding="20,0" Click="btnLoad_Click"></Button>
       <Button x:Name="btnSave" Content="Save" Padding="20,0" Click="btnSave_Click"></Button>
       <Button x:Name="btnDelete" Content="Delete" Padding="20,0" Click="btnDelete_Click"></Button>
     </StackPanel>
 
   </Grid>
 </Window>

NhanvienWindow.cs

 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Data;
 using System.Data.SqlClient;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Threading.Tasks;
 using System.Windows;
 using System.Windows.Controls;
 using System.Windows.Data;
 using System.Windows.Documents;
 using System.Windows.Input;
 using System.Windows.Media;
 using System.Windows.Media.Imaging;
 using System.Windows.Navigation;
 using System.Windows.Shapes;
 
 namespace MyApp
 {
   public partial class NhanvienWindow : Window
   {
     DataTable dataTable = new DataTable("Nhanvien");
     // Tạo kết nối
     String sqlconnectstring = @"Data Source=192.168.1.3,1433;
                 Initial Catalog=xtlab;
                 User ID=SA;Password=Password123";
     SqlConnection connection;
     SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
     DataSet dataSet = new DataSet();
 
 
 
     public NhanvienWindow()
     {
 
       InitAdapter();
 
       InitializeComponent();
     }
 
     private void InitAdapter()
     {
       connection = new SqlConnection(sqlconnectstring);
       connection.Open();
 
       // Thiết lập bảng trong DataSet ánh xạ tương ứng có tên là Nhanvien
       adapter.TableMappings.Add("Table", "Nhanvien");
 
       // SelectCommand - Thực thi khi gọi Fill lấy dữ liệu về DataSet
       adapter.SelectCommand = new SqlCommand(@"SELECT NhanviennID,Ten,Ho FROM Nhanvien", connection);
 
       // InsertCommand - Thực khi khi gọi Update, nếu DataSet có chèn dòng mới (vào DataTable)
       // Dữ liệu lấy từ DataTable, như cột Ten tương ứng với tham số @Ten
       adapter.InsertCommand = new SqlCommand(@"INSERT INTO Nhanvien (Ten, Ho) VALUES (@Ten, @Ho)", connection);
       adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ten");
       adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Ho", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ho");
 
       // DeleteCommand - Thực thi khi gọi Update, nếu có remove dòng nào đó của DataTable
       adapter.DeleteCommand = new SqlCommand(@"DELETE FROM Nhanvien WHERE NhanviennID = @NhanviennID", connection);
       var pr1 = adapter.DeleteCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@NhanviennID", SqlDbType.Int));
       pr1.SourceColumn = "NhanviennID";
       pr1.SourceVersion = DataRowVersion.Original; // Giá trị ban đầu
 
 
       // UpdateCommand - Thực thi khi gọi Update, nếu có chỉnh sửa trường dữ liệu nào đó
       adapter.UpdateCommand = new SqlCommand(@"UPDATE Nhanvien SET Ho=@Ho, Ten = @Ten WHERE NhanviennID = @NhanviennID", connection);
       adapter.UpdateCommand.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ten");
       adapter.UpdateCommand.Parameters.Add("@Ho", SqlDbType.NVarChar, 255, "Ho");
       var pr2 = adapter.UpdateCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@NhanviennID", SqlDbType.Int) { SourceColumn = "NhanviennID" });
       pr2.SourceVersion = DataRowVersion.Original;
 
       dataSet.Tables.Add(dataTable);
 
     }
 
     private void LoadDataTable()
     {
       dataTable.Rows.Clear();
       adapter.Fill(dataSet);
     }
 
     private void NhanvienWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
     {
       LoadDataTable();
       datagrid.DataContext = dataTable.DefaultView;
     }
 
     private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
     {
       adapter.Update(dataSet);
       dataTable.Rows.Clear();
       adapter.Fill(dataSet);
     }
 
     private void btnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
     {
       DataRowView selectedItem = (DataRowView)datagrid.SelectedItem;
       if (selectedItem != null)
       {
         selectedItem.Delete();
       }
     }
 
     private void btnLoad_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
     {
 
       LoadDataTable();
       datagrid.DataContext = dataTable.DefaultView;
     }
   }
 }

Nguồn tin: XuanThuLab