product-image

Bài 11: Thẻ <a> tạo liên kết HTML

Sử dụng thẻ a (anchor) để tạo link, liên kết trong văn bản HTML với các thuộc tính href để thiết lập siêu liên kết hyperlink là URL chuyển đến, file, email, số điện thoại, thuộc tính target thiết lập cách mở link
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 12: Thẻ <ol> và <ul> tạo danh sách HTML

Sử dụng thẻ ol tạo danh sách có thứ tự và thẻ ul tạo danh sách không có thứ tự trong HTML, mỗi phần tử trong danh sách là thẻ li, thiết lập kiểu hiện thị danh sách với thuộc tính type của ol và ul
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 13: Tạo bảng biểu trong HTML

Sử dụng thẻ table để tạo bảng biểu, trình bày nội dung table với các thẻ td, tr, th. Thiết lập tiêu đề bảng với caption, nhóm tiêu đề cột với thead và tfoot
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 14: Phần tử HTML dạng block và inline

Tìm hiểu về hai cấp độ của phần tử HTML là block và inline, block là phần tử dạng khối dàn trải theo chiều đứng, còn inline là phần tử xuất hiện liên tục theo chiều ngang. Quy tắc sử dụng là inline không chứa block
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 15: Thẻ <div> và <span> trong HTML

Thẻ div để phân chia nội dung trang, là loại phần tử cấp độ block tổng quát. Thẻ span trong HTML là loại phần tử cấp độ inline tổng quát.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 16: Màu sắc trong HTML

Quy tắc màu sắc trong HTML, mã màu sắc CSS và HTML, danh sách tên các màu trong HTML và CSS, sử dụng các màu sắc trong văn bản HTML thuần túy, công cụ chọn màu sắc và các mã màu dùng trong CSS và HTML
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 17: Thẻ form trong HTML

Tạo form trong HTML với thẻ form, thuộc tính action của form gán địa gửi gửi dữ liệu, thuộc tính method là phương thức gửi dữ liệu, các thẻ tạo phần tử điều khiển trong form như thẻ input, button ... Nút bấm submit để gửi dữ liệu trong HTML FORM.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 18: Thẻ <label> và thẻ <input> trong HTML

Sử dụng thẻ label để tạo nhãn và liên kết với control trong FORM HTML, thẻ input để tạo ra các control phổ biến trong FORM HTML như: TextBox, Radio, CheckBox, Chọn File, Nhập Email, nhập URL, nhập số điện thoại ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 19: Thẻ <textarea> trong HTML

Sử dụng thẻ textarea tạo ra điều hiển là hộp cho phép nhập văn bản text nhiều dòng trong FORM HTML
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 20: Thẻ <select> và <option> trong HTML

Sử dụng thẻ select để tạo menu thả xuống, danh sách thả xuống dropdown list, ví dụ phát sinh dropdown list menu bằng PHP
Xem Chi Tiết...
 new8