product-image

Bài 81: Exception handling với overriding phương thức trong java

Có một vài quy tắc về xử lý ngoại lệ (exception handling) với overriding phương thức trong java như sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 82: Exception tùy chỉnh trong java

Nếu bạn tạo ngoại lệ riêng của mình được biết đến như ngoại lệ tùy chỉnh (exception tùy chỉnh) hoặc ngoại lệ do người dùng định nghĩa. Các ngoại lệ tùy chỉnh trong Java được sử dụng để tùy chỉnh ngoại lệ theo nhu cầu của người dùng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 83: AWT trong java

Java AWT (Abstract Window Toolkit) là một API để phát triển các ứng dụng dựa trên GUI hoặc cửa sổ trong java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 84: Xử lý sự kiện Java AWT

Tráng thái của một đối tượng bị thay đổi được gọi là một sự kiện (event). Ví dụ, bấm vào nút, kéo chuột, vv Gói java.awt.event cung cấp nhiều lớp sự kiện và interface Listener để xử lý sự kiện Java AWT.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 85: Button trong Java AWT

Lớp Button trong Java AWT được sử dụng để tạo button được gắn nhãn có triển khai độc lập nền tảng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 86: Label trong Java AWT

Đối tượng của lớp Label là một thành phần để đặt văn bản trong một vùng chứa. Nó được sử dụng để hiển thị một dòng văn bản chỉ đọc. Văn bản có thể được thay đổi bởi một ứng dụng nhưng người dùng không thể chỉnh sửa trực tiếp.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 87: TextField trong Java AWT

Đối tượng của một lớp TextField là một thành phần văn bản cho phép chỉnh sửa văn bản một dòng. Nó kế thừa lớp TextComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 88: TextArea trong Java AWT

Đối tượng của một lớp TextArea là một vùng nhiều dòng để hiển thị văn bản. Nó cho phép chỉnh sửa văn bản nhiều dòng. Nó kế thừa lớp TextComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 89: CheckBox trong Java AWT

Lớp Checkbox được sử dụng để tạo một hộp kiểm. Nó được sử dụng để biến một tùy chọn on (true) hoặc off (false). Click vào một hộp kiểm thay đổi trạng thái của nó từ "on" thành "off" hoặc từ "off" thành "on".
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 90: CheckBoxGroup trong Java AWT

Đối tượng của lớp CheckboxGroup được sử dụng để nhóm một tập hợp các Checkbox lại với nhau. Tại một thời điểm chỉ có một nút hộp kiểm được phép ở trạng thái "on" và các nút hộp kiểm còn lại ở trạng thái "off". Nó kế thừa lớp Object.
Xem Chi Tiết...
 new8